198. Väestörakenteen muutos, tuottavuus ja kasvu

JANNE HUOVARI – JAAKKO KIANDER – RAIJA VOLK. 2006. VÄESTÖ-RAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 198. 129 s. ISBN 952-5594-22-X (NID), ISSN 1456-3215, ISBN 952-5594-23-8 (PDF), ISSN 1796-4776

Tiivistelmä: Tuotannon tasossa ja kasvuvauhdissa on Suomessa suuria alueellisia eroja. Erot työn tuottavuudessa selittävät suurimman osan alueellisista eroista henkeä kohden lasketussa tuotannossa. Noin puolet eroista tulee tuottavuudesta. Seuraavaksi eniten tuotannon tasoon vaikuttaa se, miten korkea työllisyysaste alueella on. Alueiden väliset tuottavuuserot selittyvät osaksi eroilla toimialarakenteessa, mutta suurempi osa eroista aiheutuu saman toimialan sisällä olevista alueellisista eroista. Alueen tuotantoresurssit ja toimipaikkojen koko ovat yhteydessä tuottavuuseroihin. Väestörakenteen muutoksella on potentiaalisesti sekä tuottavuutta parantavia että heikentäviä vaikutuksia. On kuitenkin todennäköistä, että puhtaan väestörakenteen muutoksen vaikutukset tuottavuuteen ovat huomattavasti pienempiä kuin muiden tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden vaikutukset. Pelkästään ikääntymisen takia potentiaalisen työvoiman määrä vähenee noin 200 000 henkeä. Ikääntymisen vaikutukset työllisyyteen ja julkiseen talouteen jäävät kuitenkin vähäisiksi, jos työllisyysastetta onnistutaan parantamaan muiden Pohjoismaiden tasolle. Menot suhteessa BKT:hen pyrkivät nousemaan, mutta nousua jarruttaa mm. se, että eläkkeet eivät seuraa tarkkaan palkkakehitystä ja eläkerahastojen tuotot kasvavat. Jos työllisyysaste nousee, myös tarve tulonsiirtoihin pienenee.

Avainsanat: Tuottavuus, alueelliset tuottavuuserot, väestörakenteen muutos

JANNE HUOVARI – JAAKKO KIANDER – RAIJA VOLK. 2006. CHANGES IN POPULATION STRUCTURE, PRODUCTIVITY AND GROWTH

Abstract: There are large differences in productivity and growth between the regions in Finland. Differences in productivity explain most of the regional differences in production per capita. Half of the regional differences in per capita production are explained by differences in the productivity. Secondly, the rate of employment affects the differences in a level of production. Regional differences in productivity are partly explained by differences in production structure. However, differences within each sector form even greater part of the regional differences. Different regional resources and size of production units are behind the productivity differences. Changes in the population structure can potentially both increase and decrease productivity. Still, it is probable that the effects of pure population changes are smaller than the effects of other factors. Because of the changes in the age structure of the population the potential working force is decreas-ing by 200 000 people. However, the effects of ageing on the employment and public sector will remain small, if the employment rate increased to the level of other Nordic countries. Expenditure in relation to gross domestic product will increase but the increase is moderated by the fact that the pen-sions don’t exactly follow the wage increases consequently, and the returns on pensions funds will increase. Increase in employment rate would diminish the need for income transfers.

Keywords: Productivity, regional differences in productivity, changes in population structure