215. Väestön ikääntymiseen varautuminen – Alueellinen näkökulma

Raija Volk – Henna Nivalainen. 2009. VÄESTÖN IKÄÄNTYMISEEN VARAUTUMINEN – ALUEELLINEN NÄKÖKULMA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 215. xxx s. ISBN 978-952-224-019-4 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 978-952-224-020-0 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Alueelliset erot väestön määrässä ja ikärakenteessa Suomen sisällä näyttävät tulevaisuudessakin kasvavan verrattuna nykytilanteeseen. Alueilla, joilla ikääntyneiden osuus väestöstä on suuri, on myös tulotaso matala. Näillä usein maaseutumaisilla tai Itä- ja Pohjois-Suomeen sijoittuvilla alueilla on lisäksi sairastavuus ja työkyvyttömyys keskimääräistä yleisempää.  Näin ollen palvelutarpeet ovat suuria samalla kun alueiden omat taloudelliset resurssit ovat niukkoja. Kun tähän lisätään pitkät maantieteelliset etäisyydet, taloudelliset mahdollisuudet vastata palvelutarpeisiin tulevaisuudessa alueiden omalla verorahoituksella pikemmin heikkenevät kuin paranevat. Palveluiden saatavuus ei vastaa kaikkia kaikkialla tarpeita, tosin vajeet eivät noudata mitään alueellista jakaumaa, vaan riippuvat yksittäisten kuntien toimista. Kaupunkialueilla nopea ikääntyneiden määrän lisäys tuo haasteita. Tulevaisuudessa palvelujen turvaaminen edellyttää uusia toimintamalleja ja rahoituksen turvaamista.  

Avainsanat: Ikääntyminen, aluetalous, alueellinen väestökehitys, alueelliset hyvinvointipalvelut.