181. Väestön ikääntyminen ja hyvinvointipalvelut: Alueellinen tarkastelu

Väestön ikääntyminen ja hyvinvointipalvelut: Alueellinen tarkastelu. Satu Nivalainen – Raija Volk. 2002. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 181. 199 s. ISBN 952-5299-52-X, ISSN 1456-3215

Tiivistelmä: Seuraavan 30 vuoden aikana ikääntyneiden määrä ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa selvästi kaikkialla Suomessa. Ikärakenteen muutoksen vuoksi sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden kokonaismenot kasvavat nykyisillä hoitokäytännöillä ja kustannuksilla laskien runsaan neljänneksen 30 vuodessa. Mikäli voimakas maan sisäinen muuttoliike jatkuu, väestö keskittyy voimakkaasti kasvualueille ja väestörakenteiden alueellinen epätasapaino kasvaa. Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa ikärakenne uhkaa muuttua erittäin vanhuspainotteiseksi. Erot huoltosuhteissa maakuntien välillä kasvavat huomattavasti nykyisestä. Tämä aiheuttaa suuria haasteita hyvinvointipalveluiden rahoittamiselle. Vähenevän väestön alueilla resursseja vapautuu nuorten ja työikäisten palveluista. Ne kompensoivat vanhusten palveluista aiheutuvan kustannusten nousun. Kasvavan väestön alueilla tarvitaan vanhusten palvelujen lisäksi lisää lasten ja nuorten palveluita vielä 30 vuoden päästäkin. Kuitenkin työikäistä kohti lasketut kustannukset nousevat vähenevän väestön alueilla selvästi enemmän kuin kasvavan väestön alueilla, koska työikäisten määrä alenee voimakkaasti.

Asiasanat: Alueellinen väestörakenne, ikääntyminen, sosiaali- ja terveyspalvelut

Satu Nivalainen – Raija Volk. 2002. REGIONAL ASPECTS OF AGEING AND WELFARE SERVICES. Pellervo Economic Research Institute Reports No 181, 199 p. ISBN 952-5299-52-X, ISSN 1456-3215.

Abstract: During the next 30 years, the size and proportion of the elderly population in Finland will rapidly increase. As a consequence of the ageing population, total spending on social and health care could increase by roughly a fourth in 30 years, if current care practices and costs continue. If the current trend of internal migration continues, substantial regional differences will emerge. The population will become concentrated in a few prosperous regions, and the imbalance of regional population structures will grow to considerable dimensions. In Northern and Eastern Finland in particular, the age structure will become highly skewed towards the older age groups. Regional age dependency ratios will also diverge. This will create great challenges to financing of welfare services. In regions with a declining population, resources will be released from services for the young and working-age population. They will compensate for the increase in spending on elderly care. In addition to services for the elderly in regions with a growing population, in 30 years more services for children and young people will still be needed. However, expenditure per working aged population will increase in regions with declining population markedly more than in regions with growing population since the size of working aged population will strongly decrease.

Key words: regional population structure, ageing, social and health services