216. Uusien metsänomistajien asenteet, motiivit ja aikomukset metsiin ja metsänomistukseen liittyvissä asioissa

Anna-Kaisa Rämö – Ritva Toivonen. 2009. UUSIEN METSÄNOMISTAJIEN ASENTEET, MOTIIVIT JA AIKOMUKSET METSIIN JA METSÄNOMISTUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 216. 182 s. ISBN 978-952-224-025-5 (NID), ISBN 978-952-224-026-2 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Suomessa tullaan metsänomistajaksi yleisesti lähellä eläkeikää eli edelleen varsin iäkkäänä. Taustapiirteiltään ja tavoitteiltaan uudet metsänomistajat kuitenkin poikkeavat jossain määrin muusta metsänomistajakunnasta. Taustapiirteiden ja metsätaloudellisten arvostusten perusteella uusien metsänomistajien keskuudessa voidaan erottaa viisi erilaista ryhmää. Tulokset perustuvat vuonna 1999 tai sen jälkeen metsänomistajiksi tulleille suomalaisille kohdistettuun valtakunnalliseen postikyselyyn. Kysely toteutettiin keväällä 2008. Kyselylomake lähetettiin kaikkiaan 150:lle metsänomistajalle ja hyväksyttyjä vastauksia saatiin 80. Vastausprosentiksi muodostui 61 %. Tutkimuksen taustalla on rakennemuutos, jonka seurauksena suomalainen metsänomistajakunta on noin 20 vuoden kuluttua todennäköisesti selvästi toisenlainen kuin 2000-luvun alussa. Muutokseen varautuminen edellyttää tietoa tulevien metsänomistajien metsätalouteen liittyvistä asenteista ja käyttäytymisestä. Niistä voidaan saada viitteitä tarkastelemalla nykyisiä uusia metsänomistajia. Tässä tutkimuksessa selvitetään näitä asioita. Tutkimus on osa laajempaa hankekokonaisuutta ”Yksityismetsänomistajakunta muutoksessa: Tulevaisuuden metsänomistaja vuonna 2030”.

Avainsanat: Uusi metsänomistaja, tulevaisuuden metsänomistaja, rakennemuutos

Anna-Kaisa Rämö – Ritva Toivonen. 2009. FOREST RELATED ATTITUDES, MOTIVES AND INTENTIONS AMONG NEW PRIVATE FOREST OWNERS IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 216. p. 182. ISBN 978-952-224-025-5 (NID), ISBN 978-952-224-026-2 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

Abstract: In the early 2000s Finnish private forest owners are still getting the forests in their possession in advanced years, near retiring. Their background characteristics and objectives of forest ownership differ to some extent from the forest owners’ average. On the basis of characteristics and forest and forestry related values there can be found five different groups among the new forest owners. These results are based on a mail survey aimed at Finnish forest owners having forest estates in their possessions since 1999 or later. The survey was conducted in spring 2008 and the questionnaire was mailed altogether to 150 private forest owners. The number of accepted responses totalled 80 meaning a response rate of 61%. The study has its basis on the structural change among the Finnish forest owners. As a result Finnish private forest owners are likely to be in 20 years’ time notably different from those of the early 2000s. Preparing for the change properly requires knowledge about future forest owners’ attitudes and behaviour related to forests. Hints of these can be received by examining today’s new forest owners. This study describes these issues. This study is a part of a larger project “Private Forest Ownership in a State of Change: Finnish Forest Owners’ Profile in 2030”.

Key words: New forest owner, future forest owner, structural change