51. Tyhjät asunnot Suomessa 1980-2000

KIRSI MUKKALA. 2001. TYHJÄT ASUNNOT SUOMESSA, 1980-2000. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 51. 43 s. ISBN 952-5299-48-1, ISSN 1455-4623

TIIVISTELMÄ: Tässä työpaperissa tarkastellaan asuntovaraumaa eli tyhjiä ja tilapäisesti asuttuja asuntoja Suomessa. Tarkastelut perustuvat seutukuntatasoiseen paneeliaineistoon. Asuntovarauman alueelliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti 1990-luvulla. Keskusalueilla varauman osuus asuntokannasta on noin viisi prosenttia, jota voidaan pitää ns. luonnollisena tasona. Tällöin asuntomarkkinoiden toiminta ja asunnon vaihtaminen on sujuvaa. Pääkaupunkiseudulla tyhjien asuntojen osuus lähentelee jopa neljää prosenttia ja siellä kärsitään jo asuntopulasta. Useilla maaseutumaisilla alueilla varauman määrä taas on huomattavan suuri, jopa yli kymmenen prosenttia asuntokannasta, ja asunnoista on ylitarjontaa. Alueellisten erojen taustalla on ensisijaisesti 1990-luvun alun laman jälkeinen voimakas muuttoliike, joka suuntautuu maaseudulta ja pienistä kaupungeista muutamiin kasvukeskuksiin. Asuntokannan kasvu väestöään menettävillä alueilla voi lisätä varaumaa entisestään. Varauman asunnot ovat keskimäärin hieman pienempiä, vanhempia sekä puutteellisemmin varusteltuja kuin koko maan asuntokanta ja lähes puolet varauman asunnoista sijaitsee kerrostaloissa. Varaumaan kuuluu kuitenkin myös paljon hyvin varusteltuja, hyväkuntoisia ja yhä useammin myös taajamissa sijaitsevia asuntoja. Tässä työssä tehtyjen arvioiden mukaan tyhjien asuntojen arvo koko maassa on useita kymmeniä miljardeja markkoja.

Avainsanat: Asuntovarauma, alue-erot, tyhjien asuntojen arvo, asuntokannan kasvu

KIRSI MUKKALA. 2001. VACANT DWELLINGS IN FINLAND, 1980-2000. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 51. 43 p. ISBN 952-5299-481, ISSN 1455-4623

ABSTRACT: This paper examines vacant and temporarily occupied dwellings in Finland. The analysis is based on the panel data of NUTS4-level regional units. Regional differences in vacancy rates have greatly increased during the 1990s. The proportion of vacant dwellings in central areas is about five per cent of the housing stock, which can be considered as a ‘normal’ vacancy rate. The housing market is thus functioning well and mobility between dwellings progresses smoothly. In the Helsinki area the vacancy rate is close to four per cent and the housing shortage causes problems. At the same time, the vacancy rate is very high in many rural areas, even exceeding ten per cent and the housing supply exceeds demand. Behind these regional differences is a strong migration from rural areas and small towns to central regions. Growth of the housing stock together with considerable out-migration could make the situation even worse. On average, the vacant and temporarily occupied dwellings are smaller, older and more poorly equipped than the housing stock as a whole and almost half of them are apartments. However, among them there are also many well-equipped dwellings in good condition that are situated close to urban areas. The total value of vacant dwellings in Finland is estimated to be several tens of milliards marks.

Keywords: Vacant dwellings, regional differences, value, growth of housing stock