139. Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot Suomessa

Perttu Pyykkönen – Tapani Yrjölä – Erik Puttaa. 2012. TUOTTAJA- JA TOIMIALAORGANISAATIOT SUOMESSA. PTT työpapereita 139. 58 s. ISBN 978-952224-107-8 (nid). ISSN 1455-4623 (nid), ISBN 978-952-224-108-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä. Tuottajaorganisaatiot on suunnattu tuottajien markkinavoiman lisäämiseen. Koska suurimmat ongelmat markkinavoiman käytössä nähdään olevan kuitenkin teollisuuden ja kaupan välillä, ei tuottajaorganisaatioiden avulla arvioida saatavan välttämättä kovinkaan paljon hyötyä. Lisäksi osuuskunnissa pelättiin tällaisten organisaatioiden tulevan heidän kilpailijakseen. Toimialaorganisaatioihin, joissa olisi jäseninä vähintään kaksi ketjun osapuolta, suhtaudutaan selvästi myönteisemmin kuin tuottajaorganisaatioihin. Perunasektorilla yhteistoiminnan ja koordinaation tarve oli kaikkein ilmeisin. Toimialaorganisaation keskeisin rooli olisi markkinainformaation lisäämisessä erityisesti määrien osalta. Myös tuotekehitykselle ja jalostusasteen lisäämiselle olisi selvä tarve. Tutkimuksen toimeksiantona oli selvittää tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden hyötyä Suomen maataloudessa. Tarkastellut sektorit, mahdollisesti saatavissa olevat hyödyt ja etenkin suhtautuminen mahdollisiin organisaatioihin poikkeaa huomattavasti toisistaan. Tutkimus perustui pääosin asiantuntijahaastatteluihin, mutta sen taustaosioissa tarkasteltiin myös kansainvälisten esimerkkien avulla vastaavantyyppisten organisaatioiden toimintaa.

Avainsanat: Tuottajaorganisaatio, toimialaorganisaatio, markkinavoima 
 
Perttu Pyykkönen – Tapani Yrjölä – Erik Puttaa. 2012. PRODUCER AND INTERRBRANCH ORGANISATIONS IN FINLAND. PTT Working Papers 139. 58 p ISBN 978-952-224-107-8 (nid), ISSN 1455-4623 (nid), ISBN 978-952-224-108-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract. Producer organisations (PO) are focused on increasing the market power of producers, especially in the contract negotiations with the industry. Since the major problems in the negotiating power are seen to be between industry and the retail sector, the role of producer organisations will probably remain quite small in direct contract negotiations. Even in sectors where the need for producer organisations is recognized producers themselves were suspicious about their success due to weak commitment of producers. However, expectations of the success of interbranch organisations (IBO) where there would be members from at least two parties of the food chain were much more positive. In the potato sector, the need for coordination and cooperation was most obvious. Interbranch organisation would have an important role in increasing the market information. Furthermore, interbranch organisations could have a role in R&D as well as in marketing and promotion. The purpose of this study was to analyse possible benefits of producer and interbranch organisations to Finnish agriculture. The study was mainly based on expert interviews, but in addition there were some international examples of already acting organisations.

Keywords: Producer organisation, Interbranch organisation, Market power