58. Tuotannon ja tulojen konvergenssi suomen maakuntien ja seutukuntien välillä

TAIPALE, MARKO. 2002. TUOTANNON JA TULOJEN KONVERGENSSI SUOMEN MAAKUNTIEN JA SEUTUKUNTIEN VÄLILLÄ. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 58. 24 s. ISBN 952-5299-60-0, ISSN1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Työpaperi tutkii alueellisia tuloeroja Suomen maakuntien ja seutukuntien välillä 1990-luvulla käyttäen aineistona henkeä kohti laskettua arvonlisäystä sekä kotitalouksien saamaa ensituloa ja käytettävissä olevaa tuloa. Tuloerot kasvoivat 1990-luvun lopulla tulokäsitteestä riippumatta. Erityisesti Helsingin seutukunnan tulotaso nousi muuhun maahan nähden. Työpaperissa alue-erojen kehitys (konvergenssi vs. divergenssi) hajotaan myös osatekijöihin: työn tuottavuuden, työllisyyden ja väestön määrän vaikutuksiin. Vuosittaisissa tarkasteluissa kehityksen suunta vaihtelee paljon. Tyypillisesti kuitenkin tuottavuuden ja työllisyyden kehitys ollut on eroja lisäävää eli divergenssiä aiheuttavaa mutta väestön kasvun keskittyminen vauraammille alueille ennen kaikkea muuttoliikkeen seurauksena on ollut tuloeroja tasoittava, konvergenssia lisännyt tekijä. Tulosten mukaan käytettävissä olevan tulon divergenssi olisi ollut suurempaa kuin ensitulon divergenssi, joka puolestaan olisi ollut suurempaa kuin arvonlisäyksen divergenssi. Ensin mainittu ero viittaa siihen, että verotuksen ja tulonsiirtojen aikaansaama tulontasaus olisi pienentynyt vuosina 1995-2000.

Avainsanat: Konvergenssi, alueellinen arvonlisäys, ensitulo, käytettävissä oleva tulo 
 
TAIPALE, MARKO. 2002. CONVERGENCE OF PRODUCTION AND INCOMES BETWEEN FINNISH SUBREGIONS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 58. 24 p. ISBN 952-5299-60-0, ISSN-1455-4623.

ABSTRACT: This paper investigates income differences between Finnish subregions in the 1990s by using regional value added per capita and primary and disposable income earned by households. Income differences grew at the end of the 1990s, regardless of the income definition used. The income level especially grew in the Helsinki region compared to the rest of the country. In this paper the development of regional differences (convergence vs. divergence) is divided into subcomponents to examine the effects of labour productivity, employment and population. On an annual basis the direction of development has varied considerably. Typically, regional differences in the development of productivity and employment have led to divergence, but the concentration of population growth in more wealthy regions, mainly because of migration, has been an equalizing factor for income differences, i.e. a convergent factor. Results show that the divergence of disposable income has been greater than that of primary income, which in turn has been greater than the divergence of value added production. The former difference indicates that between 1995-2000 the equalization of incomes due to taxation and income transfers reduced.  Keywords: Convergence, regional value added, primary income, disposable income