275. Tilastoanalyysi keskisuurten yritysten kasvusta 2000-luvulla

Busk, H.¹ ja Naumanen, M.² 2022. Tilastoanalyysi keskisuurten yritysten kasvusta 2000-luvulla. PTT raportteja 275.  

¹ Pellervon taloustutkimus PTT 
² Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tilastokeskus 

Tiivistelmä 
Raportissa tarkasteltiin pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kehitystä vuosina 2001–2019 Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietojen avulla, erikseen myös tuotanto- ja osaamisintensiivisillä toimialoilla. Lisäksi raportissa erityishuomion kohteena olivat pie-net ja keskisuuret kasvuyritykset ja niiden kehitys yli ajan. Osana kasvuyritysten tarkastelua toteutettiin myös erillinen analyysi yritysten henkilöstön kasvun lähteistä, jossa hyödynnettiin yritysrekisterin tietojen lisäksi FOLK-työssäkäyntimoduulin tietoja. Tutkimusraportti on osa Business Finlandin rahoittamaa 50+ Companies Sustainable Growth Paths and Resilience in Global Business Ecosystems -tutkimuskokonaisuutta. 

Keskisuurilla yrityksillä on mennyt 2000-luvulla suhteellisen hyvin. Keskisuuriin yrityksiin lukeutuu verrattain pieni joukko yrityksiä, mutta niiden muodostama liikevaihtosumma ja työllistävyys on merkittävää. Keskisuurten yritysten lukumäärä, liikevaihtosumma ja työllistävyys on kasvanut erityisen ripeästi 2010-luvun loppupuolella, jota selittänee talouden noususuhdanne. 

Kasvuyritysten ja erityisesti keskisuurten kasvuyritysten lukumäärä on kasvanut Suomessa 2000-luvulla. Kasvuyritysten osuus koko yrityskannasta on kuitenkin hyvin alhainen – vain 0,2 prosenttia – eikä se ole noussut yli ajan. Voidaan siis sanoa, että yritysten nopea kasvaminen on edelleen suhteellisen harvinaista.  

Tilastoanalyysista nousee esille osaamisintensiivisten alojen nousu. Keskisuurten kasvuyritysten lukumäärä, liikevaihtosumma ja henkilöstö näillä aloilla on selvästi kasvanut 2010-luvulla. Sen sijaan vastaavasti tuotantointensiivisillä aloilla toimivilla kasvuyrityk-sillä on mennyt vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen koko ajan heikommin.    

Kasvuyrityksillä tapahtuu kasvuperiodien aikana enemmän liiketoiminnan ostoja ja ulkoistamisia kuin muutoin. Erityisen korostunutta tämä on osaamisintensiivisillä aloilla. Muiden kuin tuotanto- ja osaamisintensiivisten alojen kasvuperiodeille on tyypillistä työntekijöiden siirtyminen julkiselta sektorilta yksityisiin yrityksiin. Tätä selittää kuntien ja kuntayhtymien työntekijöiden siirtyminen yksityisten sosiaali- ja terveysalan yritysten palvelukseen. Yleisesti ottaen kasvuperiodeille on myös tyypillistä henkilöstön siirtyminen konsernin sisällä yrityksestä toiseen. Oletettavasti uutta liiketoimintaa ja kasvua kehitetään uuden liiketoimintayksikön alla olemassa olevan (”vanhan”) yrityksen huolehtiessa perusliiketoiminnan pyörittämisestä. 

Asiasanat: keskisuuret yritykset, kasvu, työllistävyys, liikevaihto