70. Threshold cointegration and asymmetric price transmission in Finnish beef and pork markets

ARTO LUOMA – JANI LUOTO – MARKO TAIPALE. 2004. THRESHOLD COINTEGRATION AND ASYMMETRIC PRICE TRANSMISSION IN FINNISH BEEF AND PORK MARKETS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 70. 30 p. ISBN 952-5299-79-1 (PAP), ISBN 952-5299-85-6 (PDF), ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: This study examined the transmission of producer price changes to consumer prices in Finnish beef and pork markets. Both meat varieties were studied based on monthly observations from 1981 through May 2003. According to the earlier studies price transmission can be asymmetric e.g., producer price rises move faster and/or more completely to consumer prices than corresponding price reductions. This may happen, for example, because of adjustment costs or market power. Adjustment was studied with co-integration threshold models and price change threshold models. In addition nonlinear impulse response functions were calculated based on 0,1 € change in producer price. It was not possible to detect possible asymmetric price transmission, since the time period under study was characterized by strong structural changes in the formation of producer prices, However, the results suggest that it is the consumer price that responds to the long-term disequilibrium of the consumer and producer prices. The consumer price also reacts to changes in the producer price in the short term.

Key words: Price transmission, beef, pork, non-linearity 
 
ARTO LUOMA – JANI LUOTO – MARKO TAIPALE. 2004.  KYNNYSYHTEISINTEGROITUVUUS JA EPÄSYMMETRINEN HINTOJEN VÄLITTYMINEN SUOMEN NAUDAN- JA SIANLIHAN MARKKINOILLA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o. 70. 30 s. ISBN 952-5299-79-1 (PAP), ISBN 9525299-85-6 (PDF), ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa tarkastellaan tuottajahintojen muutosten välittymistä kuluttajahintoihin Suomen naudan- ja sianlihan markkinoilla. Molempien lihamarkkinoiden aineistona oli kuukausittaisia havaintoja vuodesta 1981 vuoden 2003 toukokuuhun. Aiempien tutkimusten mukaan hintojen välittyminen voi olla epäsymmetristä, jolloin esimerkiksi tuottajahinnan nousut siirtyvät eri tavalla kuluttajahintoihin kuin tuottajahintojen laskut. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi sopeutumiskustannukset tai markkinavoima. Sopeutumista tutkittiin yhteisintegroituvuuteen perustuvilla kynnysmalleilla ja hintamuutosten suuruuteen perustuvilla kynnysmalleilla. Lisäksi laskettiin epälineaarisia impulssivastefunktioita, jotka perustuivat 10 sentin tuottajahinnan nousuun tai laskuun. Mahdollista hintojen epäsymmetristä välittymistä ei voitu luotettavasti tutkia, koska tutkittavana oleva ajanjakso käsitti voimakkaan rakennemuutoksen tuottajahinnan muodostumisessa. Tulosten perusteella kuitenkin havaitaan kuluttajahinnan reagoivan kuluttaja- ja tuottajahintojen pitkän aikavälin epätasapainoon. Kuluttajahinta reagoi myös lyhyellä aikavälillä tuottajahinnan muutoksiin.

Avainsanat: Hintatransmissio, naudanliha, sianliha, epälineaarisuus