61. The Information and Training Needs of Private Forest Owners in Estonia

JÄRVINEN, Erno & TOIVONEN, Ritva & KAIMRE, Paavo. 2003. THE INFORMATION AND TRAINING NEEDS OF PRIVATE FOREST OWNERS IN ESTONIA. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 61. 65 p. ISBN 952-5299-63-5, ISSN 1455-4623 
 
ABSTRACT: This study describes the forestry-related information and training needs of Estonian private forest owners. It also describes preferred information channels for various forestrelated issues. The data was collected by mail survey in the autumn of 2001. The final sample consisted of 818 forest owners, of whom 71% (584) responded. The results show that in general, forest owners need relatively much information and training on forestry issues. Most strongly the respondent forest owners need information and training about legal matters, forest diseases and pest control, and economic matters. In legal matters, personal guidance is the most preferred information channel. Instead, in forest diseases and pest control and for economic matters the respondents consider courses organised for forest owners as the most preferable information channel. So far, written information has generally been the most often-used source of information about forest-related matters among respondents. It is seen the most suitable form for providing information about several forestry issues also in the future. Approximately one third of the respondents consider it possible to pay something for forestry-related information and training services.  
 
Key words: Estonia, private forest owners, information needs related to forestry, training  
 
 
JÄRVINEN, Erno & TOIVONEN, Ritva & KAIMRE, Paavo. 2003. YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN TIETO- JA KOULUTUSTARPEET VIROSSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 61. 65 s. ISBN 952-5299-63-5, ISSN 1455-4623 
 
TIIVISTELMÄ: Tämä tutkimus selvittää virolaisten yksityismetsänomistajien metsätalouteen liittyviä tieto- ja koulutustarpeita ja millaisia kanavia pitkin tietoa ja koulutusta halutaan saada. Tutkimuksessa selvitetään myös metsänomistajien näkemyksiä ja asenteita metsänomistukseen ja metsätalouteen. Aineisto kerättiin postikyselynä syksyllä 2001. Lopullisen otoksen muodosti 818 metsänomistajaa joista kyselyyn vastasi 71 % (584). Tulokset osoittavat, että yleisesti ottaen metsänomistajat katsovat tarvitsevansa tietoa ja koulutusta metsäasioissa melko runsaasti. Eniten tieto- ja koulutustarvetta on metsiin liittyvissä oikeuskysymyksissä (lainsäädäntö), metsätuhoista ja taloudellisista asioista. Oikeudellisista asioista metsänomistajat haluavat tietoa mieluiten henkilökohtaisena neuvontana. Sen sijaan metsäsairauksista, tuholaisten torjunnasta ja taloudellisista asioista metsänomistajat haluavat mieluiten saada tietoa osallistumalla kursseille. Toistaiseksi yleisimmin käytetty tietokanava metsäasioissa ovat kuitenkin olleet kirjalliset lähteet ja varsin monien tietotarpeiden kohdalla nämä katsottiin jatkossakin sopivimmaksi tiedontarjonnan muodoksi. Noin kolmannes vastaajista arvioi olevansa periaatteessa valmis maksamaan ainakin jotakin metsänomistajille tarjottavista tieto- ja koulutuspalveluista.  
 
Avainsanat: Viro, yksityismetsänomistajat, metsätalouteen liittyvät tietotarpeet, koulutus