156. Täyden korvauksen periaate maankäytön rajoitusten korvaamisessa. Osa I

UNGERN, Henrik. 1998. TÄYDEN KORVAUKSEN PERIAATE. Maankäytön rajoitusten korvaamisessa. OSA I. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 156. ISBN 951-8950-76-8, ISSN 0357-7384.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa analysoidaan ja tulkitaan, mitä tarkoitetaan pakkolunastuksen, käytönrajoitusten korvaamisen sekä maaomaisuuden sosiaalisen sidonnaisuuden käsitteillä. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että pakkolunastusta lukuunottamatta maankäytön rajoituksista maksetaan korvausta vain silloin, kun rajoitukset ylittävät omaisuuden käyttöön normaalisti kuuluvan sosiaalisen vastuun. Sen sijaan pakkolunastuksesta maksetaan aina täysi korvaus. Tutkimuksessa jatketaan korvaussäännösten tarkastelua, mikä aloitettiin tutkimuksessa "Käytönrajoitusten korvaamisesta yleiskaavoituksessa". Tässä aihetta tarkastellaan yleisemmältä kannalta. Tutkimus on ensimmäinen osa tutkimushankkeesta "Täyden korvauksen periaate maankäytön rajoitusten korvaamisessa".

Avainsanat: Korvausvelvollisuus, täyden korvauksen periaate, oikeudenmukainen tai kohtuullinen korvaus, pakkolunastus, maankäytön rajoitus ja omaisuuden sosiaalinen sidonnaisuus

Ungern, Henrik. 1998. PRINCIPAL OF FULL COMPENSATION IN LAND USE RESTRICTIONS. PART I. Reports and Discussion papers No. 156, 48 p.

Abstract: The purpose of the study is to analyze and interpret, what is ment by expropriation, land use restrictions and social obligation of ownership. This is important because, except the expropriation, possible compensation is to be paid only in the case land use restrictions exceed the social obligation of ownership. Instead, in the case of expropriation full compensation always is to be paid. This study continues the examination of compensation rules, which was started in the study "Compensation of Land Use Restrictions in Master Plans". However, in this study the subject is examined more generally. This issue is the first part of the whole study "Principal of Full Compensation in Land Use Restrictions".

Key words: liability to compensate, principal of full compensation, just or reasonable compensation, expropriation, land use restriction and social obligation of ownership.