258. Talous, arvot ja alueellinen sosiaalinen pääoma

Rinta-Kiikka, S., Yrjölä, T. ja Alho, E. 2018. PTT raportteja 258. Talous, arvot ja alueellinen sosiaalinen pääoma. 

Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitettiin sosiaalisen pääoman ja arvojen alueellista vaihtelua Suomessa sekä vaihtelun yhteyttä alueiden menestykseen. Erot arvoissa ovat pieniä ja niitä selittävät eniten ikä, elämäntilanne ja ammattiasema. Alueellista vaihtelua arvoissa ei havaittu. Sosiaalisen pääoman suhteen erot ovat selvempiä. Sosiaalista pääomaa lisäävät korkeampi ikä, koulutusaste sekä vanhempien koulutusaste ja yrittäjätausta, työyhteisöön kuuluminen ja tulotaso. Sosiaalisessa pääomassa oli pieniä eroja maakuntien välillä. Harvaanasutuilla ja syrjäisillä alueilla sosiaalinen pääoma oli hieman pienempi. Maakunnissa, joissa koulutustaso on korkeampi, myös sosiaalista pääomaa on eniten. Yhteyttä sosiaalisen pääoman ja alueiden taloudellisen menestyksen välillä ei käytetyillä mittareilla havaittu. Tutkimuksen on rahoittanut Keskitien Tukisäätiö.

Asiasanat: sosiaalinen pääoma, arvot, aluetalous

Rinta-Kiikka, S., Yrjölä, T. and Alho, E. 2018. PTT Reports 258. Social capital, values and regional success.

Abstract: In this study we examined the regional variation of social capital and values in Finland, as well as the correlation of variability with regions’ success. Differences in values are small and are explained by age, life’s situation and professional status. There was no regional variation in values. The differences in social capital are clearer. Social capital increased by the higher age, the education level, the education level of the parents and the entrepreneurial background, belonging to the working community and the income level. There were slight differences in social capital between the provinces. In sparsely populated and outlying regions, social capital was slightly smaller. In regions where the level of education is higher, social capital is also higher. The connection between the social capital and the economic performance of the regions couldn’t be seen by the indicators used. The study is funded by Keskitien Tukisäätiö.

Keywords: social capital, personal values, regional success