172. Survey evidence of members’ willingness to invest in agricultural hybrid cooperatives

Alho, E. 2015. KYSELYTUTKIMUS MAATALOUDEN TUOTTAJAOSUUSKUNTIEN JÄSENTEN SIJOITUSHALUKKUUDESTA. PTT työpapereita 172. 43 sivua. ISBN 978-952-224-176-4 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Maatalouden tuottajaosuuskunnat kohtaavat kovaa kilpailua globaaleilla ruoka- ja maatalousmarkkinoilla. Osuuskuntamuotoisen yrityksen mahdollisuudet hankkia kasvupääomaa rajoittuvat jäsenten pääomapanoksiin, mikä asettaa ne rahoituksellisesti heikompaan kilpailuasemaan suhteessa sijoittajaomisteisiin osakeyhtiöihin. Vastauksena kilpailupaineisiin monet kansainväliset osuuskunnat ovat luoneet innovatiivisia yhtiörakenteita. Perinteisen osuuskuntamuodon hylkäämisen motiivina on ollut usein kasvupääoman hankkimisen mahdollistaminen osuuskunnan ulkopuolisilta sijoittajilta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maanviljelijöiden, jotka ovat maatalouden tuottajaosuuskuntien jäseniä ja omistajia, halukkuutta tarjota kasvupääomaa osuuskunnalle. Käyttämällä tutkimusaineistona kahden suuren suomalaisen lihantuottajaosuuskunnan jäsenkuntaa pystyttiin hyödyntämään asetelmaa, jossa jäsenillä on sekä suoraa että epäsuoraa omistusta tuottajaorganisaatiossa. Tutkimus toteutettiin ehdollisen pisteyttämisen menetelmällä kyselynä, jossa viljelijät ilmaisivat tavan, jolla he olisivat halukkaita sijoittamaan hybridiorganisaatioon. Tulokset osoittavat, että suurin osa kyselyyn vastanneista viljelijöistä oli halukkaita sijoittamaan pääomaa ja että tilakoon kasvaessa sijoitushalukkuus lisääntyi. Summa, jonka viljelijät ilmaisivat olevansa halukkaita sijoittamaan, on keskimäärin huomattava suhteessa jäsenen keskimääräiseen nykyiseen pääomapanokseen osuuskunnassa. Perinteinen osuuspääoma-muotoinen sijoitus osoittautui suosituimmaksi sijoitustavaksi. Vastaajat eivät sitä vastoin osoittaneet yhtä suurta kiinnostusta tarjottuja vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja kohtaan, minkä perusteella voidaan päätellä, etteivät suomalaiset viljelijät olisi vielä valmiita ottamaan laajamittaisesti käyttöön siirrettäviä osuuskunnan osakkeita. Päätäntävallan säilymistä tuottajilla pidettiin tärkeänä. Tutkimuksessa havaittiin jäsenten sitoutumisen olevan koetuksella, kun yrityksen oletettiin ajautuvan taloudellisiin ongelmiin ja tarvitsevan tästä syystä lisäpääomitusta. Jäsenet olivat valmiita tarjoamaan vähemmän pääomaa yrityksen pelastamiseen verrattuna positiivisesti esitettyyn toiseen hypoteettiseen sijoitustilanteeseen, jossa pääomaa käytetään yrityksen investointeihin ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Avainsanat: hybridiosuuskunta, sijoitushalukkuus, tuottaja-omistaja, ehdollisen pisteyttämisen menetelmä.

Alho, E. 2015. SURVEY EVIDENCE OF MEMBERS’ WILLINGNESS TO INVEST IN AGRICULTURAL HYBRID COOPERATIVES. PTT Working Papers 172. 43 pages. ISBN 978-952-224-176-4 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: Agricultural producer organizations face tight competition in global food and agricultural markets. The opportunities of cooperatives to acquire growth capital are restricted to member contributions, which poses a financial handicap in competition against investor-owned firms. Innovative cooperative structures have emerged as a response to the competitive pressures. Gaining access to growth capital from investors has for many been the reason to depart from the traditional cooperative organizational structure. This study examined whether farmers, as members and owners of agricultural producer cooperatives, are willing to invest in cooperative growth. Using the members of two large Finnish meat producer cooperatives as a sample enabled us to utilise the variability in IOF structures, in which the members have both direct and indirect ownership in two layers of the agricultural producer organization. A questionnaire study was conducted, including a contingent rating task in which farmers stated the point in the hybrid organization chain in which they preferred to invest. The results indicated that the majority of farmers were willing to invest and the tendency increased with farm size. The average investment sum is considerable relative to the current capital contribution of an average member. The most preferred form was traditional cooperative capital, while a comparison of investment alternatives suggested that farmers are not yet receptive to new transferable cooperative shares. Retaining control appears important to producers. Farmer commitment erodes when the firm is in financial difficulties. Less member capital is available to save the firm from a cash crisis compared to a scenario of investments improving competitiveness.

Keywords: hybrid cooperatives, willingness to invest, farmer-owners, contingent rating.