119. Suomen raakapuumarkkinoiden toimivuus vuosina 1986-2005

Matleena Kniivilä – Tapio Tilli. 2009. SUOMEN RAAKAPUUMARKKINOIDEN TOIMIVUUS VUOSINA 1986-2005. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 119. 42 s. ISBN 978-952-224-038-5 (PDF), ISSN 1796-4784 (PDF).

TIIVISTELMÄ: Tässä tutkimuksessa selvitettiin Suomen raakapuumarkkinoiden toimivuutta ja kilpailullisuutta tarkastelemalla hintojen yhtenevyyttä viidellä eri alueella. Tarkastelujaksona olivat vuodet 1986−2005 ja päämenetelmänä käytettiin Johansenin yhteisintegroituvuusanalyysiä. Tutkimuksen mukaan hintojen yhtenevyys Suomessa eri alueiden välillä on vähentynyt tai korkeintaan säilynyt ennallaan verrattaessa vuosia 1986−1994 vuosiin 1995−2005. Suurempi yhtenevyys ensimmäisellä jaksolla johtuu todennäköisimmin voimassa olleesta hintojen sopimusjärjestelmästä eikä täydellisestä kilpailusta. Sopimusjärjestelmän purkaminen ei ole ainakaan tarkastelujaksolla johtanut vielä integroituneisiin markkinoihin. Erot eri alueiden hinnoissa ovat tutkimusjaksolla kuitenkin pääasiassa pienentyneet.

Avainsanat: puumarkkinat, kilpailullisuus, yhteisintegroituvuus, Johansenin yhteisintegroituvuusanalyysi 
 
Matleena Kniivilä – Tapio Tilli. 2009. COINTEGRATION AND COMPETITIVENESS OF THE FINNISH ROUNDWOOD MARKET IN 1986-2005. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 119. p 42. ISBN 978-952-224-038-5 (PDF), ISSN 1796-4784 (PDF).

ABSTRACT: The aim of this study was to examine the level of integration in Finnish roundwood market and the validity of the hypothesis on the weak law of one price. Roundwood prices of five regions in 1986−2005 were analysed using Johansen’s multivariate cointegration tests. According to the results the Finnish roundwood market was more strongly integrated in 1986−1994 than it was in 1995−2005. During the first period, however, the collective nationwide stumpage price agreement system existed and cointegration during that period is most likely due to the system, not because the market was competitive. The agreement system was abolished during the 1990s. According to the results the abolishment has not so far led to market integration. The price differences between the regions have, however, diminished.

Keywords: roundwood market in Finland, market integration, Johansen’s multivariate cointegration tests