16. Suomen puumarkkinoiden alueellisuus. Ekonometrinen tarkastelu.

TILLI TAPIO – TOIVONEN RITVA – TOPPINEN ANNE, 1999. SUOMEN PUUMARKKINOIDEN ALUEELLISUUS. Ekonometrinen tarkastelu. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 16 (Helsinki helmikuu 1999). 34 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28A, 00180 Helsinki) ISBN 951-8950-93-8, ISSN-1455-4623. 
 
TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa tarkastellaan viiden maantieteellisen alueen puun hintamuutosten yhtenevyyttä ja selvitetään muodostavatko tarkasteltavat alueet yhtenäisen markkinaalueen vai ovatko alueet eriytyneet alueellisiksi markkinoiksi. Tutkimuksessa selvitetään myös alueiden hintavaihteluiden välisiä yhteyksiä. Kolmantena asiana tutkimuksessa tarkastellaan puumarkkinoiden toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten (hintasopimusjärjestelmä) mahdollisia yhteyksiä alueelliseen hintakehitykseen.  Tutkimukseen valitut viisi metsäkeskusta muodostivat yhteisintegroituvuusanalyysin perusteella havutukkipuiden osalta yhden markkina-alueen. Sen sijaan havukuidun osalla tulokset viittasivat jossain määrin alueellisesti eriytyneisiin markkinoihin. Koivukuitupuun suhteen ei voitu tehdä päätelmiä markkinoiden yhtenevyydestä.  Tutkimukseen valituista metsäkeskuksista merkittävimmäksi vaikuttaja-alueeksi hintakehityksen suhteen muodostui hakkuumäärältään maan suurin alue eli Etelä-Savo. Puun hintamuutokset lähtivät selvimmin tältä alueelta liikkeelle leviten muille alueille. Lapin metsäkeskus oli selvimmin tarkasteltavista alueista hinnan sopeutuja-alue.  Puun hintakehitys näyttää olleen varsin yhtenevää tarkastelluilla alueilla huolimatta puumarkkinoiden toimintaympäristön muutoksista ja esimerkiksi poikkeuksellisen voimakkaista suhdannevaihteluista. Valtakunnallisen hintasuositussopimusjärjestelmän aikana 1980luvulla hintakehitys oli varsin yhdenmukaista eri alueilla. Sopimuksen purkauduttua hintakehitys eriytyi hiukan yhdenmukaistuen jälleen yrityskohtaisten hintanäkemysneuvotteluiden aikana.  

Avainsanat: Yhteisintegroituvuus, kantohinnat, aluemarkkinat

TILLI TAPIO – TOIVONEN RITVA – TOPPINEN ANNE, 1999. REGIONALITY  OF THE FINNISH ROUNDWOOD MARKETS. An econometric analysis. Pellervo Economic Research Institute Working Papers, No. 16 (Helsinki February 1999). 34 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28A, 00180 Helsinki, Finland). ISBN 951-8950-93-8, ISSN-1455-4623.  
 
ABSTRACT: The paper examines long run relationships between stumpage prices in five geographic regions in Finland. The question of interest in the analyses is whether the regions form separate regional markets or a unified wood market. This paper also analyses possible causality between regional stumpage prices. The third research question is whether changes in the institutional environment (price agreement system) have had some impacts on the regional wood prices and their co-movement. The Johansen´s multivariate co-integration test results suggest that pine and spruce sawlog prices co-move in the five geographic regions analysed. Pine and spruce pulpwood prices seem to move more independently to some extent. The results did not provide clearly interpretable results of the birch pulpwood markets.   The physically largest roundwood trade area, Etelä-Savo, was found most clearly as a source area of price fluctuation whereas Lappi seemed to be most clearly an area where prices are adapted to price changes in other regions. Changes in the price agreement system were not observed to have had any clear impact on roundwood market development. In the 1980s, when the collective nation wide stumpage price agreement system existed, the price development was very similar in the five regions. When this system collapsed in 1991, regional prices separated somewhat but came fairly close to each other again in the 1997 during the time of company specific negotiation system.

Keywords: market integration, stumpage prices, regional stumpage markets