165. Suomen ja Euroopan unionin elintarvikekauppa Puolan, Unkarin sekä Tšekin tasavallan kanssa

LAAKSONEN, Kalle, 1999. SUOMEN JA EUROOPAN UNIONIN ELINTARVIKEKAUPPA PUOLAN, UNKARIN SEKÄ TŠEKIN TASAVALLAN KANSSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 165, 64 s. ISBN 952-5299-02-3, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen elintarvikekaupan kehitystä Puolan, Unkarin ja Tšekin tasavallan välillä. Suomella oli 1970-luvun puolivälistä vapaakauppasopimus, ns. KEVSOS-sopimus näiden maiden kanssa. Elintarvikekaupassa sopimuksen vaikutus tuli voimakkaasti esiin 1990-luvun alussa, kun maat siirtyivät markkinatalouteen. KEVSOS-sopimuksilla olikin 1990-luvulla ratkaiseva vaikutus Suomen elintarvikeviennille Puolaan, Unkariin ja Tšekin tasavaltaan aina siihen saakka, kun Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen. Sen jälkeen elintarvikevienti supistui radikaalisti. Euroopan unionin kauppa Puolan, Unkarin ja Tšekin tasavallan kanssa on kuitenkin kasvanut koko 1990-luvun. Maat integroituvat vähitellen Euroopan unionin elintarvikemarkkinoihin. Kauppa Suomen kanssa kasvaa todennäköisesti viimeistään silloin, kun maat tulevat Euroopan unionin täysjäseniksi.

Avainsanat: Elintarvikekauppa, kauppasopimukset, Euroopan integraatio

LAAKSONEN, Kalle, 1999. THE AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCT TRADE OF FINLAND AND EUROPEAN UNION WITH THE CZECH REPUBLIC, HUNGARY AND POLAND. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 165. Helsinki 1999. 64 p. ISBN 952-5299-02-3, ISSN 1456-3215.

Abstract: This report analyses the development of the Finnish agricultural and food product trade with the Czech Republic, Hungary and Poland. Already in the mid 1970s Finland established free trade agreements, so called KEVSOS agreements, with these countries. The impacts of these agreements on agricultural and food product trade were quite clear in the beginning of the 1990s when these countries started the transition towards market economies. Until Finland became a member of the EU, the KEVSOS agreements played a crucial role in the Finnish exports to Poland, Hungary and the Czech Republic in the 1990s. After that the Finnish agricultural and food product exports decreased substantially. At the same time, however, the food product trade of the EU with Poland, Hungary and the Czech Republic was increasing. Gradually these countries are integrating to the food market of the EU. It is probable that the food product trade between Finland and the counries mentioned will increase again when they become full members of the European Union.

Key words: Agricultural and Food Product Trade, Trade Agreements, European Integration