197. Suomen elintarvikkeiden kauppataseen rakenne ja kehitys.

Arovuori, K. ja Karikallio, H. 2019. PTT työpapereita 197. Suomen elintarvikkeiden kauppataseen rakenne ja kehitys.

Tiivistelmä: Elintarvikkeiden kauppataseen alijäämä on Suomen EU-jäsenyyden aikana kasvanut vajaasta 1 miljardista eurosta 3 miljardiin euroon vuonna 2017. 
Tutkimuksessa tehdään laaja katsaus Suomen elintarvikkeiden kauppataseen rakenteeseen ja kehitykseen erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana. Tutkimus tuo esiin jäykkyyksiä ja toisaalta mahdollisuuksia, joita elintarvikkeiden ulkomaankauppaan liittyy.  Sipilän hallitusohjelmassa vuonna 2015 yhdeksi hallituskauden tavoitteeksi asetettiin kauppataseen parantaminen 500 miljoonalla eurolla. Tutkimuksessa tarkastellaan paitsi tavoitteen täyttymistä myös sitä, minkälaiset ovat realistiset tavoitteet Suomen elintarvikeviennille lyhyellä aikavälillä. 

Asiasanat: elintarvikkeet, kauppatase, tuonti, vienti

Arovuori, K. ja Karikallio, H. 2019. PTT Working Papers 197. Structure and development of the Finnish trade balance of food products.

Abstract: During Finland’s EU membership the deficit in the trade balance of food products in Finland has increased from about EUR 1 billion to EUR 3 billion in 2017. The study provides a broad overview of the structure and development of the Finnish trade balance of food products, especially over the last 10 years. The research raises rigidities and, on the other hand, the possibilities related to the Finnish foreign trade of food products. In Prime Minister Juha Sipilä’s Government programme in 2015, one of the objectives was to improve the trade balance of food products by EUR 500 million. The study examines not only whether this objective has been reached, but also what are the realistic goals for Finnish food export in the short term.

Keywords: food products, trade balance, import, export