190. Sukupolvenvaihdokset maatiloilla

Lauri Vuori & Tapani Yrjölä (toim.) 2017. Sukupolvenvaihdokset maatiloilla. PTT työpapereita 190.  
 
Tiivistelmä: Maatilojen lukumäärä Suomessa vähenee tasaista vauhtia. Tilakoon kasvattaminen on edellytys jatkavien tilojen toiminnalle. Siksi rakennemuutos on välttämätöntä. Osa tiloista lopettaa tuotannon, koska jatkajaa ei ole. Tehtyjen sukupolvenvaihdosten määrän väheneminen johtuu kilpailevien työmahdollisuuksien lisäksi muun muassa tarvittavan pääoman määrän kasvusta sekä maatalouden heikoista tuotto-odotuksista. Sukupolvenvaihdosten vähentynyt määrä on suuri ongelma maataloudessa. Sukupolvenvaihdosten määrää pyritään lisäämään tukemalla aloittavia viljelijöitä. Maatalousalalle halutaan nuoria, kekseliäitä ja investoivia viljelijöitä, jotka pystyvät sopeutumaan muuttuvan maatalouden haasteisiin. Työpaperin ensimmäisessä raportissa annetaan yleiskuva sukupolvenvaihdoskäytännöistä Euroopassa. Pääpaino oli nuorten viljelijöiden aloitustuessa, ja sen soveltamisessa kansainvälisessä mittakaavassa. Toisessa osassa tehdään peruskartoitus sukupolvenvaihdoksen toteutuksesta suomalaisilla maatiloilla. Kyselytutkimuksella selvitettiin politiikkatoimien ja muiden tekijöiden vaikutukset sukupolvenvaihdoksen toteutukseen sekä toteutukseen liittyvät suurimmat ongelmat.

Asiasanat: maatalous, sukupolvenvaihdos, aloitustuki, luopumistuki 
 
Lauri Vuori & Tapani Yrjölä (eds.) 2017. Change of generations on farms in Finland. PTT Working Papers 190 
 
Abstract: The number of farms in Finland is declining. Expanding the farm-size is a necessity for the function of active farms. Therefore, the structural change is crucial. Part of the farms go out of business because of the lack of successor. The decline in the number of change of generations is not caused solely by competitive job opportunities but also as a consequence of the increase in needed capital and poor expected returns on investments in farm business. The decline in change of generations is a major problem in farming. To increase the number of changes of generations, the installation aids for young farmers are provided. Young, ingenious and investing farmers are desired in the industry. These farmers are able to adapt in the changing challenges of agriculture. The first report of this working paper provides an overview of practices implemented in Europe to promote change of generations. The focus is in the subsidiaries of young farmers and in applying it in international context. In the second report a survey is conducted to find out characteristics of change of generations in Finland. The effects of political instruments and other factors affecting change of generation on farms were also examined.

Keywords: agriculture, change of generation, installation aid, retirement grant