240. Suhdanteiden ja rakennemuutoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Leena Kerkelä. 2012. SUHDANTEIDEN JA RAKENNEMUUTOKSEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET. PTT raportteja 240. 61 s. ISBN 978-952-224-111-5 (painettu), ISBN 978-952-224-112-2 (pdf), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (pdf)

Tiivistelmä: Suhdanteissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat alueisiin eri tavalla riippuen niiden tuotantorakenteesta. Tässä raportissa dokumentoidaan tämän analyysin tueksi rakennettu Suomen taloutta kuvaava yleisen tasapainon malli (YTP-malli). Malli pohjautuu australialaiseen Monashin yliopistossa kehitettyyn ORANI-malliin ja sen rakenne mahdollistaa tulosten tarkastelun maakuntatasolla. Mallin tietokanta perustuu uusimpiin vuoden 2008 panostuotostauluihin sekä uuteen vuodesta 2012 lähtien voimassa olevaan maakuntajakoon. Mallilla tehdyillä simuloinneilla on analysoitu finanssikriisin käynnistämää viennin rakennemuutosta ja sen vaikutuksia alueellisesti. Havainnollistavissa simuloinneissa on myös vertailtu YTP-mallien ja panostuotosmallien yhtäläisyyksiä ja eroja.

Asiasanat: YTP-analyysi, aluetaloudet, panostuotosanalyysi, suhdanteet

Leena Kerkelä 2012. REGIONAL ECONOMIC EFFECTS FROM   BUSINESS CYCLES AND STRUCTURAL CHANGE. PTT Reports 240. 61 p. ISBN 978-952-224-111-5 (printed), ISBN 978-952-224-112-2 (pdf), ISSN 1456-3215 (printed), ISSN 1796-4776 (pdf)

Abstract: Business cycles have dissimilar effects on regions depending on their production structure. This report documents the building of an   Applied General Equilibrium (AGE model) for Finland. The model is based on a generic AGE model ORANI originally developed in Monash University, Australia. The structure of the model makes it possible to analyze the results at regional level. The database utilizes the most recent input output tables in Finland from 2008 and the most recent classification of regions from the beginning of 2012. In the characterizing simulations the collapse in the exports in 2008 due to the financial crisis has been  analyzed. The collapse in exports was not only cyclical but caused a structural change in Finnish exports and affected regions asymmetrically. The simulations also include a comparison of the differences and similarities between the AGE and input output models. Keywords: AGE analysis, regional economics, input output analysis, economic trends