192. Selvitys maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn

Arovuori, K., Auri, E., Haanpää, S., Pyykkönen, S., Ranta, T., Rannanpää, S., RintaKiikka, S., Toikkanen, H. ja Yrjölä, T.. 2017. Selvitys maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn. PTT Työpapereita 192. 103 s. 
 
Tiivistelmä: Selvityksessä raportoidaan Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 arviointisuunnitelman mukainen tuloksellisuusarviointi. Arviointi keskittyy ohjelman vaikutuksiin maatalousalan kilpailukyvyn kehittymiseen. Ohjelman tavoitteena on, että maatalousalan kilpailukyky vahvistuu kokonaisuutena eri kohdealojen ja sekä niiden alla toteutettavien toimenpiteiden kautta. Keskeisiä välineitä ovat esimerkiksi koulutus ja tiedonvälitys, neuvonta, investoinnit sekä tila- ja yritystoiminnan kehittäminen. Arvioinnin perusteella ohjelman toteuttaminen on lähtenyt hyvin vauhtiin. Toimenpiteiden toteuttaminen on käynnissä kaikilla arvioinnin kohteena olleilla kohdealoilla. Myös toimenpiteiden rahoitus on saatu hyvin käyttöön. Ohjelman toteuttamisvauhdissa on kuitenkin eroja eri alueiden välillä. Vaikutukset näkyvät etenkin eroina aloitetuissa hankkeissa, yritysten lukumäärissä ja syntyneissä työpaikoissa. Arvioinnissa ei ole nousset esille sellaisia toimenpiteitä, joita ohjelman toteuttajat tai kohderyhmä pitäisivät toteuttamiskelvottomina. Tuloksellisuusarvioinnin perusteella ohjelman toimenpiteet on saatu laajasti käyttöön. 

Asiasanat: maatalous, kilpailukyky, maaseutuohjelma, arviointi 
 
Arovuori, K., Auri, E., Haanpää, S., Pyykkönen, S., Ranta, T., Rannanpää, S., RintaKiikka, S., Toikkanen, H. ja Yrjölä, T.. 2017. The evaluation of assessment of the Rural Development Program 2014-2020 for mainland Finland in terms of agricultural competitiveness. PTT Working Papers 192. 103 p. 
 
Abstract: In this report, the Rural Development Program 2014-2020 for Mainland Finland is evaluated. The evaluation is carried out in terms of assessment and quantification, especially with respect to impacts on competitiveness of the agricultural sector. Rural Development Program aims to strengthen competitiveness of the agricultural sector. The competitiveness is improved via the implementation of selected policy instruments on selected target areas. Most essential policy instruments relate to education and extension, investments, as well as farm and business development. Based on the evaluation, the implementation of the RDP has started effectively. Available funding is well utilised and policy instruments widely implemented. However, significant regional differences occur. These differences are visible especially in terms of the number of implemented projects, number of firms and number of new employment opportunities. Yet, based on the evaluation, policy instruments included in the program are seen acceptable and manageable in terms of RDP implementation. Based on the assessment and quantification, the implementation of the RDP has started well in Finland.

Key words: agriculture, competitiveness, rural development program, evaluation