45. Saksan sahatavaramarkkinat ja Suomen sahatavaravienti Saksaan

TILLI TAPIO – TOIVONEN RITVA – HÄNNINEN RIITTA – TOPPINEN ANNE, 2001. SAKSAN SAHATAVARAMARKKINAT JA SUOMEN SAHATAVARAVIENTI SAKSAAN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 45, 40 s. ISBN 952-5299-39-2, ISSN 1455-4623

Tiivistelmä: Tutkimuksessa kuvataan suomalaisen sahatavaran markkinointikanavia ja niiden välijäsenten mahdollisuuksia suhdannevaihteluita voimistavaan sahatavaran varastointiin Saksassa. Lisäksi kartoitetaan sahatavaran vientiä Saksaan indikoivia tekijöitä ja verrattiin Suomen sahatavaraviennin kehitystä muihin tärkeisiin vientimaihin. Sahatavara viedään Suomesta Saksaan moniportaisen markkinointikanavan kautta, joskin kanava on jossain määrin 1990-luvulla lyhentynyt ja samalla eriytynyt integroituneiden suurten yhtiöiden ja pienempien itsenäisten sahojen välillä. Sahatavaran markkinointikanavassa perinteisten importöörien (maahantuojia, joilla ei ole omaa sahatavaran jatkojalostusta) asema on heikentynyt. Samalla sahatavaran markkinointikanavasta on poistumassa porras, jolla on ollut merkittäviä sahatavaravarastoja ja joka on mahdollisesti spekuloinut sahatavaravarastoilla. Sahatavaran hinnat keskeisillä Saksaan vievillä mailla vaihtelevat varsin yhtenäisesti, vaikka hinnoissa oli selviä tasoeroja. Korrelaatiot olivat 1990-luvulla 1980-lukua voimakkaampia eli hintakehityksen yhtenevyys lisääntyi Saksan sahatavaramarkkinoilla. Suomen sahatavaran vientimäärä korreloi selvimmin Saksan BKT:n kanssa.

Avainsanat: sahatavara, markkinointikanava, viennin ennustaminen, Saksa

TILLI TAPIO – TOIVONEN RITVA – HÄNNINEN RIITTA – TOPPINEN ANNE, 2001. SAWNWOOD MARKETS IN GERMANY AND FINNISH SAWNWOOD IMPORTS IN GERMANY. Pellervo Economic Recearch Institute Working Papers No 45, 40 p. ISBN 952-5299-39-2, ISSN 1455-4623

Abstract:  The paper describes marketing channels of the Finnish sawnwood, and the possibilities of intermediate channel members to store sawnwood in Germany so that economic fluctuations are strengtned. The study also examines factors, which indicate sawnwood export from Finland to Germany. Also the development of the Finnish sawnwod exports to Germany was compared with the other important export countries. Sawnwood is delivered from Finland to Germany through a marketing channel with many members althoug the channel has shortered during 1990s and in same time the big companies and a little companies have developed their channels differently. In the sawnwood marketing channel the position of the traditional importers (importers which dont’t have own sawnwood processing) has weakened. At the same time, the members, which have had remarkable sawnwood stores and which maybe have speculated with the stores grsdually vanish from the markets. The sawnwood prices between Finland and other important sawnwood export countries have fluctuated fairly similarrely although the pricelevels are different. Correlations were stronger in 1990s than in 1980s, so that sawnwood price co-movement has increased in Germany. The correlation of Finnish sawnwood exports was the strongest with the changes of the German GNP.

Keywords: sawnwood, marketing channel, forecasting sawnwood export, Germany