224. Sairaanhoitovakuutus – Sairaus vai mahdollisuus

Pasi Holm – Veera Laiho. 2010. SAIRAANHOITOVAKUUTUS – SAIRAUS VAI MAHDOLLISUUS. PTT raportteja 224. 49 s. ISBN 978-952-224-058-3 (NID), ISBN 978-952-224-059-0 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä: Tutkimuksessa arvioidaan, kuinka sairausvakuutuskorvauksen muutos vaikuttaa yksityisten ja julkisten terveyspalvelujen avohoidon käyttöön ja rahoitukseen. Sairausvakuutuskorvauksen kymmenen prosenttiyksikön nousu i) alentaisi yksityisten yleislääkärikäyntien keskimääräistä kuluttajahintaa 5,3 euroa, lisäisi yksityisten yleislääkärikäyntien määrää kuudella prosentilla ja vähentäisi julkisen perusterveydenhuollon käyntien määrää kahdella promillella. Kelan menot kasvaisivat lähes viisi miljoonaa euroa, mutta valtion ja kuntien menot vähenisivät reilut kaksi miljoonaa euroa.  ii) Yksityisten erikoislääkärikäyntien keskimääräinen kuluttajahinta laskisi yhdeksän euroa, yksityisten erikoislääkärikäyntien määrä lisääntyisi kolmella prosentilla ja julkisen erikoissairaanhoidon avohoidon käyntien määrä vähenisi prosentilla. Kelan menot kasvaisivat vajaat 28 miljoonaa euroa, mutta valtion ja kuntien menot vähenisivät reilut 19 miljoonaa euroa.  iii) Sairausvakuutuskorvauksen kymmenen prosenttiyksikön nousu alentaisi yksityisten suun terveydenhuoltokäyntien keskimääräistä kuluttajahintaa yhdeksän euroa, lisäisi yksityisten suun terveydenhuollon käyntien määrää 12,5 prosentilla ja vähentäisi aikuisten julkisen suun terveydenhoitokäyntien määrää 12,5 prosentilla. Kelan menot kasvaisivat vajaat 56 miljoonaa euroa, mutta valtion ja kuntien menot vähenisivät reilut 24 miljoonaa euroa.

Avainsanat: sairausvakuutuskorvaus, terveyspalvelujen käyttö ja rahoitus.

Pasi Holm – Veera Laiho. 2010. MEDICAL CARE INSURANCE – A DI­SEASE OR A POSSIBILITY. PTT Reports 224. pp 49.

Abstract: This study analyses the effects of the health insurance compensation on the consumption and finance of the private and public health services. The 10 percentage point increase in the health insurance compensation would decrease  i) the average consumer price of the private general practitioners by 5.3 euros, would increase visits to the private general practitioners by six percent and would decrease visits to the public health care by 0.2 percent. Expenditures of the Social insurance institution would increase by five million euros, whereas expenditures of the State and the municipalities would decrease by two million euros. ii) The average consumer price of the private specialists would decrease by nine euros. Visits to the private specialists would increase by three percent and visits to the public specialists would decrease by one percent. Expenditures of the Social insurance institution would increase by 28 million euros whereas expenditures of the State and the municipalities would decrease by 19 million euros.  iii) The average consumer price of the private dental health care would decrease by nine euros. Visits to the private dental health care would increase by 12.5 percent and visits to the public dental health care would decrease by 12.5 percent. Expenditures of the Social insurance institution would increase by 56 million euros whereas expenditures of the State and the municipalities would decrease by 24 million euros.

Keywords: Medical care insurance compensation, consumption and finance of health service.