65. Sähköinen liiketoiminta Suomen maatalous- ja elintarvikesektorilla

ARI PELTONIEMI – PANU KALLIO – JUHA MARTTILA. 2003. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SUOMEN MAATALOUS- JA ELINTARVIKESEKTORILLA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 65. 58 s. ISBN 9525299-69-4, ISSN-1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tämä työpaperi selvittää Suomen maa- ja elintarviketaloudessa toimivien yritysten sähköisen liiketoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Maailmanlaajuisten tiedonsiirtojärjestelmien kehittyminen on mahdollistanut sähköisten liiketoimintatapojen nopean kasvun. Uusi informaatioteknologia ja erityisesti Internet ovat ohjanneet myös maatalous- ja elintarvikesektorilla toimivia yrityksiä yhä enemmän sähköisen liiketoiminnan ja verkostotalouden toimintaympäristöön. Tässä tutkimuksessa sähköinen liiketoiminta jaetaan sisäisiin prosesseihin (toiminnanohjausjärjestelmä, toimitusketjun hallinta ja asiakkuuden hallinta) ja sähköiseen kaupankäyntiin. Sähköisen kaupankäynnin tarkastelussa keskitytään yritysten väliseen kauppaan. Suomalaisen maatalous- ja elintarvikesektorin sähköisen liiketoiminnan kehityskulkua on arvioitu kirjallisuuskatsauksen, asiantuntijoiden henkilöhaastatteluiden ja PTT:n tekemän kyselytutkimuksen tuottaman aineiston avulla. Kyselyn ja haastatteluiden antamat tulokset osoittavat, että sähköinen liiketoiminta huomioidaan yritysten strategisessa suunnittelussa, mutta vain muutamilla yrityksillä on oma erillinen sähköisen liiketoiminnan strategia. Sähköistä kaupankäyntiä hyödynnetään yritysten myyntitoiminnoissa sitä yleisemmin mitä suurempi liikevaihdoltaan yritys on. Elintarvikeyritysten toimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittäminen on parantanut niiden kustannustehokkuutta ja tarkentanut toiminnan seurantaa. Tulevaisuudessa kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää, että yritysten tietojärjestelmät sopivat yhteen asiakkaiden järjestelmien kanssa. Sähköisen kaupankäynnin otollisimmat kasvumahdollisuudet arvioidaan olevan sellaisissa massatuotteissa, joiden ominaisuudet ovat yleisesti tiedossa. Tällaisia ovat mm. rehut, siemenet, lannoitteet ja maatalouskoneiden varaosat.

Avainsanat: Maa- ja elintarviketaloussektori, sähköinen liiketoiminta, sähköinen kaupankäynti  
 
ARI PELTONIEMI – PANU KALLIO – JUHA MARTTILA. 2003.  ELECTRONIC BUSINESS IN THE FINNISH FOOD AND AGRIBUSINESS  INDUSTRIES. Pellervo Economic Research Institute No. 65. 59 p. ISBN 952-529969-4, ISSN-1455-4623.

ABSTRACT: The current status and the future of electronic business in the Finnish food and agribusiness industries are examined in this paper. The development of worldwide data interchange has enabled the rapid growth of electronic business. New information technology and especially the Internet have also increasingly guided firms operating in the agri-food sector into the environment of electronic business and electronic networks. In this research, electronic business has been divided into internal processes (enterprise resource planning, supply chain management and customer relationship management) and electronic commerce. When studying electronic commerce the focus is on business-to-business transactions. This paper uses literature reviews, interviews with experts and a survey conducted by PTT to describe the past and future developments in the Finnish agri-food sector. The results of the survey and interviews indicate that almost all Finnish food and agribusiness firms take electronic business into account, but few of them have a separate electronic business strategy. The larger the turnover, the more likely it is that a company utilizes electronic commerce in its sales. Improvements in data systems that are supporting the activities of agribusiness firms have improved their cost efficiency and sharpened the level of resource control. In the future, the preservation of competitiveness will require company data systems to be compatible with those of their clients. It is expected that the best potential for growth in electronic commerce will be for those mass products whose qualities are generally known. Such products include feeds, seeds, fertilizers and spare parts for agricultural machinery.

Keywords: Agri-food sector, electronic business, electronic commerce