68. Roundwood price development and market linkages in Central and Northern Europe

Marko MÄKI-HAKOLA. 2004. ROUNDWOOD PRICE DEVELOPMENT AND MARKET LINKAGES IN CENTRAL AND NORTHERN EUROPE. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 68. 30 p. ISBN 952-5299-75-9, ISSN 1455-4623. 
 
Abstract: This study examined roundwood market linkages. Spruce sawlogs and pulpwood markets in Finland, Estonia, Lithuania, Germany, Austria, Czech Republic and Norway were investigated on the basis of monthly price data from the years 1995-2000. Roundwood trade was studied using international trade quantities. Possible market integration was evaluated using correlation analysis and the z-test for means of price levels was used in testing price level convergence between countries.  Roundwood trade increased during the study period, but no evidence of high pulpwood market integration was found. Correlations between price developments were quite weak. Spruce sawlogs showed stronger correlation than spruce pulpwood, and spruce sawlog markets between Finland, the Baltic States, the Czech Republic and Austria may be integrated to some extent. Roundwood prices for pulpwood and sawlogs seem to have converged with prices in other countries.  The results suggest that roundwood markets in different countries are not fully integrated. However, price level convergence may indicate that markets are developing towards higher integration levels.

Key words: Roundwood markets, roundwood prices, market integration, Price convergence 
 
Marko MÄKI-HAKOLA. 2004. RAAKAPUUN HINTAKEHITYS JA MARKKINOIDEN YHTEYDET KESKI- JA POHJOIS-EUROOPASSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o. 68. 30 p. ISBN 952-5299-75-9, ISSN 1455 4623. 
 

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan raakapuun markkinoiden yhtenevyyttä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Tutkimuksessa analysoidaan kuusitukin ja kuusikuidun markkinoita vuosina 1995-2000 Suomessa, Virossa, Liettuassa, Saksassa, Itävallassa, Tšekissä  ja Norjassa. Raakapuun kauppaa tarkastellaan raakapuun kansainvälisten kauppamäärien avulla ja markkinoiden yhtenevyyttä tutkitaan korrelaatioanalyysin avulla. Hintatasojen mahdollista lähentymistä arvioidaan hintatasojen keskiarvojen eroja testaamalla.   Tulokset osoittavat, että vaikka raakapuun ulkomaankauppamäärät ovat ajanjakson aikana kasvaneet, ei viitteitä ainakaan kuitupuumarkkinoiden yhtenevyydestä löydy. Korrelaatiot eri maiden hintakehitysten välillä ovat suhteellisen alhaiset. Kuusitukin korrelaatiot ovat kuusikuidun korrelaatioita korkeampia. Suomen, Viron, Liettuan, Tsekin ja Itävallan kuusitukkimarkkinat saattavatkin olla jonkin verran integroituneita. Hintatasot eri maiden välillä näyttäisivät lähentyneen toisiaan.  Vaikka Pohjois-Euroopan raakapuumarkkinat eivät näyttäisi olevan täysin integroituneita, saattaa hintatasojen lähentyminen olla merkki kehityksestä kohti yhtenevämpiä Pohjois-Euroopan raakapuumarkkinoita.

Avainsanat: raakapuumarkkinat, raakapuuhinnat, markkinoiden yhtenevyys, Hintatasojen lähentyminen