130. Rehun sopimustuotannon mahdollisuudet Kainuussa

Perttu Pyykkönen – Teemu Seppälä – Tapani Yrjölä. 2011. REHUN SOPIMUSTUOTANNON MAHDOLLISUUDET KAINUUSSA. PTT työpapereita 130.48 s. ISBN 978-952-224-066-8 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää maatalouden rakennekehitystä Kainuussa ja sen vaikutuksia nautakarjatilojen rehuntuotannon ulkoistamiseen, rehuntuotantosopimusten edellytyksiin sekä luoda sopimusmalleja. Jos myydään valmista rehua, on luontevaa perustaa hinnoittelu tuotettuun määrään perustuvaksi, esimerkiksi snt/kg kuiva-ainetta kohden. Myös laatu on syytä ottaa huomioon hinnoitteluperusteena. Tyypillisin toimintamalli olisi kuitenkin sellainen, jossa rehun ostaja vastaa korjuusta. Tällöin sopimuksessa ei välttämättä tarvita lainkaan laatukriteereitä, koska olennaisimpaan laatutekijään (D-arvo) rehun ostaja pystyy vaikuttamaan ratkaisevalla tavalla. Jos myyjä vastaa lannoittamisesta, on syytä sopia tavoitesatotasosta. Tällöin hinta on luontevaa sopia snt/kg kuiva-ainetta kohden kuten edelläkin. Jos taas ostaja vastaa lannoittamisesta, hinnoitteluperuste voisi olla myös euroa hehtaaria kohden. Sopimukset on syytä tehdä vähintään yhden viljelykierron mittaisiksi eli tyypillisesti 4-5 vuoden ajaksi. Tällöin on tärkeää sopia myös hinnoitteluperusteen mahdollisista muutoksista ajan yli.

Asiasanat: Rakennekehitys, säilörehuntuotanto, sopimus.   
 
Perttu Pyykkönen – Teemu Seppälä – Tapani Yrjölä. 2011. PRODUCTION CONTRACTS OF SILAGE IN KAINUU. PTT Working Papers 130. 48 p. ISBN 978952-224-066-8 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The aim of the study was to analyze the effects of the structural change in Kainuu (a region in Eastern Finland) on outsourcing of silage production, as well as create contract models for the outsourcing.  The pricing of the delivered silage should be based on the amount (cents/kg dry matter) adjusted by feeding quality (D-value). However, the most typical model would be such that the buyer is responsible for the harvesting. In such a model the quality depends very straightforwardly from the timing of the harvest. Therefore, no adjustment according to the D-value is needed in these cases. If the seller were responsible for the fertilizing, it would be reasonable to set an eligible yield level. If the buyer were responsible for the fertilizing, the pricing could also be based on € per hectare basis. The contracts should be at least 4-5 years long. The price could be bound e.g. to the price of barley.

Keywords: Structural change, silage production, contract.