169. Regional Housing Markets in Boom and Bust: The Experience of Finland

LAAKSO, Seppo. 2000. ALUEELLISET ASUNTOMARKKINAT TALOUDEN NOUSUSSA JA LAMASSA: KOKEMUKSIA SUOMESTA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja, No. 169. 88 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki). ISBN 952-5299-14-7 ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tutkimus käsittelee asuntojen kysynnän, tarjonnan ja hintojen alueellista kehitystä 1980- ja 1990-luvuilla. Pääasiallinen kiinnostuksen kohde on 1990-luvun alun laman ja sitä edeltäneen talouden ylikuumenemisen aika. Tutkimus perustuu asuntomarkkinoiden taloudelliseen malliin, jossa asuntojen hintojen muutosta selitetään taloudellisten ja demografisten perustekijöiden lisäksi hintakuplalla. Malli estimoidaan käyttäen seutukuntatasoista paneeliaineistoa, jonka alueet on luokiteltu neljään alueryhmään. Tulosten mukaan rahoitusmarkkinoiden vapauttamisella oli merkittävä vaikutus asuntojen voimakkaan hintojen nousuun, Kuitenkin tärkeimmät selittäjät sekä hintojen nousulle että romahdukselle olivat tulojen, työllisyyden, korkojen sekä tyhjien asuntojen osuuden kehitys. Hintakuplan rooli oli tulosten mukaan vähäinen. Asuntotuotanto on reagoinut viiveellä asuntojen hintojen muutokseen. Alueellinen analyysi tuo esiin sen, että asuntojen hintojen ja asuntotuotannon dramaattiset muutokset nousun ja laman aikana koettiin olellisilta osiltaan samanlaisina kaikilla alueilla. Asuntomarkkinoiden lamasta toipumisen jälkeen, suunnilleen vuodesta 1995 alkaen, alueelliset erot asuntomarkkinoilla ovat alkaneet kasvaa. Tyhjien asuntojen osuus on supistunut ja hinnat ovat nousseet voimakkaammin Helsingin seudulla kuin muualla maassa. Asuntotuotanto on myös reagoinut muutoksiin. Myös asumiskulutuksen alueelliset erot ovat alkaneet kasvaa. Asuntomarkkinoiden viimeaikaisen alueellisen polarisoitumisen taustalla ovat ennen kaikkea työpaikkojen kasvun ja väestökehityksen voimakkaat alueelliset erot.

Avainsanat: Aluekehitys, asuntomarkkinat, asuntojen hinnat, lama

LAAKSO, Seppo. 2000. REGIONAL HOUSING MARKETS IN BOOM AND BUST: THE EXPERIENCE OF FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Reports, No. 169. 88 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland). ISBN 952-5299-14-7 ISSN 1456-3215.

Abstract: This study examines the regional development of housing demand, supply and prices in Finland during the 1980s and 1990s. The focus is particularly on the deep recession of the early 1990s and on the preceding boom period. The analysis is based on an economic model that allows prices to be affected by bubble phenomena in addition to demographic and economic fundamentals. The model is estimated with panel data on NUTS4-level regions classified into four area groups. The results suggest that liberalisation of financial markets was a significant factor leading to the housing price boom. The boom and collapse of prices can mainly be explained by changes in income employment, interest rates and vacancy rates. There is little evidence of a price bubble. Housing construction has responded rather strongly to price changes after a time lag. Regional analysis reveals that the dramatic changes in housing prices and construction activity seen at the national level in both the boom and the recession were experienced essentially similarly in all regions. In the recovery period since about 1994, regional patterns have started to deviate. Vacancy rates have dropped and prices have increased much more strongly in the metropolitan area of Helsinki than elsewhere in the country. Housing construction has also responded to these changes. Nevertheless, regional differences in housing consumption have also started to increase. The recent regional polarisation in housing markets is mainly due to differences in employment growth and demographic changes.

Keywords: Housing markets, housing prices, depression, regional development