17. Regional Economic Differences in Finland: Variations in Income Growth and Firm Formation

Aki Kangasharju. REGIONAL ECONOMIC DIFFERENCES IN FINLAND: Variations in income growth and firm formation. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Julkaisuja N:o 17. Espoo 1998. (In English) Tämä työ sisältää johdannon lisäksi viisi empiiristä tutkimusta, joissa tarkastellaan talouskasvun ja yritysten synnyn alueellisia eroja. Johdantoluku sisältää koko työn pienoiskoossa. Siinä esitellään työn tausta ja työn sisältö pääpiirteittäin sekä tehdään yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä.

Aki Kangasharju. REGIONAL ECONOMIC DIFFERENCES IN FINLAND: Variations in income growth and firm formation. Pellervo Economic Research Institute Publications No. 17. Espoo 1998. (In English)

https://finlit.finna.fi/Record/helka.1167108