64. Rakennepuutuotteiden tulevaisuus Saksan markkinoilla

Anna-Kaisa RÄMÖ – Erno JÄRVINEN – Ritva TOIVONEN – Raija-Riitta ENROTH. 2003. RAKENNEPUUTUOTTEIDEN TULEVAISUUS SAKSAN MARKKINOILLA.  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 64. ISBN 952-5299-67-8, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tässä esitutkimuksessa tarkastellaan palkkeina käytettävien rakennepuutuotteiden eli insinööripuutuotteiden (liimapalkki, LVL, I-palkki, LSL, PSL) nykyisiä markkinoita ja niiden viimeaikaista kehitystä. Lisäksi arvioidaan näiden markkinoiden kehitysnäkymiä Euroopassa vuoteen 2012 ja tämän kehityksen vaikutuksia Suomen puutuoteteollisuuteen. Markkinoiden nykytilan ja kehitysnäkymien arviointi perustuu kirjallisuusaineistojen analysointiin sekä empiiriseen aineistoon, joka kerättiin haastattelemalla Saksassa henkilökohtaisesti 13 rakennusalan asiantuntijaa Delfoi-tekniikkaa käyttäen. Lisäksi haastateltiin viittä suomalaisia puutuoteteollisuuden asiantuntijaa. Kyselyt toteutettiin vuoden 2002 loppupuolella. Maailmanlaajuisesti rakennepuutuotteiden markkinat 2000-luvun alussa ovat kokonaisvolyymiltaan perinteisen sahatavaran markkinoihin nähden pienet. Euroopassa valtaosa rakennepuutuotteiden kulutuksesta keskittyy EU:n alueelle. Rakennepuutuotteiden tärkein käyttöalue on asuinrakentamisessa. Puun käytön kehitys asuinrakentamisessa vaikuttaa Euroopassa merkittävästi rakennepuutuotteiden kysyntään. Euroopassa tiili ja betoni ovat vallitsevia rakennusmateriaaleja pientalorakentamisessa 2000-luvun alussa. Asiantuntijat arvioivat puun käytön ja samalla rakennepuutuotteiden käytön lisääntyvän Euroopassa jonkin verran vuoteen 2007 mennessä. Tätä kehitystä vauhdittaa EU:n alueella kiristyvät energiamääräykset sekä elinkaariajattelun yleistyminen ja ekologisten näkökohtien korostuminen rakentamisessa. 2000-luvun alun kasvuvauhdilla palkkimaisten rakennepuutuotteiden kulutus Euroopassa olisi vuonna 2007 noin 1,9 miljoonaa m3 ja vuonna 2012 noin 2,4 miljoonaa m3. Rakennepuutuotteiden käytön arvioidulla lisäyksellä olisi selvityksen mukaan melko vähäiset vaikutukset Suomen puutuoteteollisuuteen ja puumarkkinoihin lähivuosina.

Avainsanat: Rakennepuutuotteet, puurakentaminen, puutuoteteollisuus, sahatavara, puumarkkinat. 
 
Anna-Kaisa RÄMÖ – Erno JÄRVINEN – Ritva TOIVONEN – Raija-Riitta ENROTH. 2003. MARKET PROSPECTS OF ENGINEERED WOOD PRODUCTS IN GERMANY.  Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 64. ISBN 952-5299-67-8, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: This pilot study describes the present markets of beam-like engineered wood products, EWP, (Glulam, LVL, I-joist, LSL, PSL) and the recent development of these markets. The study includes also scenario-type assessment of EWP market prospects in Europe till the year 2012, and the impacts of this development on the Finnish wood products industry. The study is based on literature analyses and empirical data. The empirical data were collected in Germany by personal interviews from 13 experts of construction sector. The Delphi method was applied to these interviews. In addition, five Finnish experts of wood products industry were interviewed. The interviews took place in the late 2002. In the early 2000s the total volumes of EWP markets are worldwide small compared to the conventional sawn wood markets. In Europe the consumption of beam-like EWPs is mainly concentrated on the EU region. The primary field of application of EWPs is residential construction. In Europe the development of wood consumption in residential construction has a considerable impact on the demand for EWPs. In the early 2000s brick and concrete are the dominant building materials in European residential construction. The experts assess that the use of wood and along with it the use of EWPs will grow to some extent in Europe by the year 2007. This development will be boosted by the tightening energy regulations of EU as well as the growing popularity of life-cycle and ecological thinking in construction. The European consumption of beam-like EWPs would be with the present growth rate about 1,9 mill. m3 in 2007 and about 2,4 mill. m3 in 2012. According to the study the assessed growth of EWP consumption would have only minor impacts on the wood products industry and wood markets in Finland in the next few years.

Key words: Engineered wood products, wood frame construction, wood products industry, sawn wood, wood market.