274. Rahastojen toiminta asunto-, tontti- ja metsämarkkinoilla

Matti Valonen, Kirsi Noro, Olli Korhonen, Markus Lahtinen, Paula Horne, 2022: PTT raportteja 274. Rahastojen toiminta asunto-, tontti- ja metsämarkkinoilla.

Tiivistelmä
Suomessa oli vuoden 2021 alussa 57 asuntorahastoa, 18 tonttirahastoa ja 14  metsärahastoa. Tilastojen mukaan vuoden 2020 lopussa asuntorahastojen varojen kokonaismäärä oli reilut kuusi miljardia, tonttirahastojen hieman yli 0,9 miljardia ja metsärahastojen reilut 0,8 miljardia. Metsärahastot ovat lisänneet metsämaan kysyntää, mikä on todennäköisesti kohottanut metsämaan hintaa. Metsärahastot omistavat vajaa prosentin Suomen metsätalousmaasta, mutta niiden  osuus metsätilakaupoista oli vuoden 2021 tammi-lokakuussa koko maassa yli viidenneksen ja pinta-alasta ja kauppasummasta lähes kaksi viidennestä. Osuudet ovat tätä suurempia Pohjois-Suomessa, jonne metsärahastojen omistukset  painottuvat. Kuitenkin metsämaan kysyntää ovat lisänneet myös muut tekijät.

Asunto- ja tonttirahastojen toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle ja suuriin  kaupunkeihin. Ne ovat aktiivisia toimijoita markkinoilla ja lisäävät sekä asuntojen että tonttien kysyntää. Asuntorahastot vaikuttavat myös tarjontaan toimiessaan rakennuttajina. Asuntorahastot omistavat kuitenkin vain pienen osan asuntokannasta, joten niiden vaikutus on luultavasti pieni. Tilastojen ja tutkitun tiedon puutteen vuoksi ei voida varmaksi todeta, ovatko asunto- tai tonttirahastot lisänneet  asuntojen hintoja tai kohottaneet vuokria. Korkotason nousu tulee mitä todennäköisimmin vähentämään sijoittajien kiinnostusta näihin rahastoihin, jolloin osa  niistä lopettaa tai vähentää toimintaansa eri tavoin. 

Asiasanat: metsärahastot, asuntorahastot, tonttirahastot

Summary
In Finland there were registered 57 housing funds, 18 building plot funds and 14  forest funds at the beginning of 2021. According to statistics from the end of 2020, the total assets of housing funds were just over six billion euros, those of land funds just over 0.9 billion and those of forestry funds just over 0.8 billion. Forest funds have increased the demand forforest land, which has likely raised  the price offorest land. Forest funds own less than one per cent of Finland'sforest land, but in January-October 2021 they accounted for more than one-fifth of the country's forest holdings and almost two-fifths of the forest area and the number of transactions. The market share of forest funds is the highest in northern Finland, where the holdings of forest funds are concentrated. However, the demand for forest land has also been boosted by other factors.

The holdings of  housing and building plot funds are concentrated in the Helsinki metropolitan  area and other large Finnish cities. They are active market players and have  increased the demand for both housing and building plots. Housing funds also influence supply by acting as builders. However, housing funds own only a small  portion of the housing stock, so their impact is likely small. Due to the lack of statistics and research, it is not possible to accurately determine whether housing funds or building plot funds have increased house prices or rents. An increase in interest rates will most likely reduce investors' interest in these funds. This will likely lead to some of them selling their holdings or reducing their operations in different ways.

Keywords: forest funds, housing funds, plot funds