187. Puutuotteiden vientimahdollisuudet Kiinaan

Päivi MÄKI – Ritva TOIVONEN – Raija-Riitta ENROTH. 2003. PUUTUOTTEIDEN VIENTIMAHDOLLISUUDET KIINAAN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 187. 59 s. ISBN 952-5299-68-6, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Selvityksessä tarkastellaan suomalaisten puutuotealan yritysten vientimahdollisuuksia Kiinaan: Millaiset ovat kysyntänäkymät Kiinassa, mitä pitäisi tehdä asiakkaiden saavuttamiseksi ja millaisia ongelmia vientiin liittyy? Selvitys perustuu tilastoihin, kirjallisuuteen ja asiantuntijahaastatteluihin. Kiina on maailman nopeimmin kasvavia talouksia ja yksi maailman väkirikkaimmista alueista. Asuntorakentaminen etenkin kaupungeissa kasvaa voimakkaasti ja samalla laatuvaatimukset rakentamisessa kasvavat. Kiinan metsävarat ovat riittämättömät täyttämään puutuotteiden kysyntää. Siten Kiina vaikuttaa suomalaisille vientiyrityksille merkittävältä potentiaaliselta mahdollisuudelta. Kerrostalorakentamisen yleisyys ja puun heikko tunnettuus eivät kuitenkaan tee puun käytön voimakkaasta lisäämisestä runkorakenteissa helppoa. Suotuisimmat vientinäkymät ovatkin korkealaatuisilla puisilla sisäverhousmateriaaleilla. Näiden käytön lisäämisessä kuluttajien mielipiteillä on suorempi merkitys kuin Euroopassa. Kiinan markkinoilla on kuitenkin myös monia merkittäviä ongelmia ja riskejä, kuten tuotteiden kopiointivaara, byrokratia ja vieras liiketoimintakulttuuri. Lisäksi kilpailu viennissä koko ajan kiristyy.

Avainsanat: Kiina, puutuotteet, vienti, rakentaminen, metsäsektori

Päivi MÄKI – Ritva TOIVONEN – Raija-Riitta ENROTH. 2003. export prospects for wood products to china. Pellervo Economic Research Institute Research Reports n:o 187. 59 p. ISBN 952-5299-68-6, ISSN 1456-3215.

Abstract: This study describes the export possibilities of Finnish sawn wood and other wood products to China. The study is based on literature, statistics and empirical data. The empirical data was collected both in Finland and in China by personal interviews. China is one of the world’s fastest growing economies with one fifth of the world’s population. China has recently become a member of the World Trade Organization (WTO) with commitments to further opening its markets to the world. Due to housing reforms that encourage Chinese citizens to own their homes, and overall urbanization tendencies, demand for wood products as construction material will increase. Rising incomes among China’s emerging middle class will also raise spending on furniture and interior wood products. China’s own forest resources are inadequate for covering the growing demand for wood products. Wood is, however, not a common material as construction material at houses. Thus it is not easy to increase rapidly the consumption of wood products in structural construction. Hence, it seems more likely that the export possibilities of interior wood products, especially of higher quality products will grow the fastest. Though the Chinese market seems promising, there are also many problems and risks in the export business, such as bureaucracy, business culture that is different from the western world, and tightening competition.

Key words: China, wood products, export, construction, forest sector