239. Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset

Lauri Esala – Jyri Hietala – Janne Huovari. 2012. PUURAKENTAMISEN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET. PTT  raportteja 239. 67 s. ISBN 978-952-224-104-7 (painettu), ISBN 978-952-224-105-4 (pdf), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (pdf).

Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa on selvitetty puurakentamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia panos-tuotos-analyysiin perustuen. Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tutkittiin kotimaan puurakentamisen lisäyksen vaikutuksia. Tarkastelu toteutettiin kahden skenaarion avulla, joissa puun osuutta talonrakentamisessa kasvatettiin vertailutilanteeseen nähden eri voimakkuuksilla. Tutkimuksen toisessa osassa vastaavia vaikutuksia laskettiin erillisellä puutuotteiden vientiskenaariolla. Tulosten perusteella puurakentamisen lisäämisellä on huomattavia positiivisia nettovaikutuksia kansantalouteen. Puutuoteteollisuuden korkea kotimaisuusaste vähentää moniin muihin rakennusmateriaaleihin nähden tuontituotteiden käyttöä. Tämä lisää työpaikkojen ja verotulojen määrää kotimaassa. Samalla sahatavaran ja vanerin tarve kasvaa, mikä puolestaan nostaa tukkipuun kysyntää ja metsänomistajien kantorahatuloja. Puurakentamisen lisäys vaatisi lisäksi merkittäviä investointeja puuelementtituotantoon. Tutkimuksen rajausten vuoksi tulokset puurakentamisen vaikutuksista eivät ole kaikenkattavia.

Asiasanat: Puurakentaminen, taloudelliset vaikutukset, panos-tuotos-malli

Lauri Esala – Jyri Hietala – Janne Huovari. 2012. ECONOMIC IMPACTS OF WOOD CONSTRUCTION. PTT reports 239. 67 p.

Abstract: This study examined the effects of wood construction on the Finnish economy applying an input-output analysis approach. The study consists of two parts. First the effect of increasing the relative share of wood construction in Finland was studied. This was conducted by forming two scenarios in which the wood used in building construction was raised with varying magnitudes. In the second part the corresponding effects were calculated in a separate scenario based on exports of wooden construction goods. The results show that increasing wood construction has significant positive net effects on the Finnish economy. The high domesticity of the wood products industry compared to the production of many other building materials decreases the use of imported products. This in turn increases domestic tax revenues and employment. The growing need for sawn timber and plywood raises the demand of roundwood and forest stumpage revenue. Also investments on the construction of wood element factories would grow significantly. The results of this study are not exhaustive due to some simplifying assumptions made.

Keywords: Wood construction, economic effects, input-output model.