171. Puurakentamisen edistäminen julkisissa hankinnoissa

Hietala, J., Haltia, E., Horne, P., Huovari, J. ja Härmälä, V. 2015. PUURAKENTAMISEN EDISTÄMINEN JULKISISSA HANKINNOISSA. PTT työpapereita 171. 36 s. ISBN 978-952224-173-3 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena oli selvittää julkisissa rakennushankkeissa puun käytön lisäämisestä seuraavia kansantaloudellisia vaikutuksia sekä kasvihuonekaasuvaikutuksia. Vaikutukset voivat olla suoraan julkisista rakennushankinnoista johtuvia tai niiden aikaansaamia heijastusvaikutuksia yksityisillä rakennusmarkkinoilla. Puurakentamisen lisääminen julkisissa hankinnoissa lisää työllisyyttä skenaariosta riippuen 40–260 henkilöllä. Metsäsektorilla työllisyys kasvaa 165–1010 henkilöllä. Muun kuin puurakennusmateriaalin tuotannossa työllisyys hieman laskee. Puun käyttö lisääntyy 75 000–200 000 kuutiometriä ja vuosittaiset kantorahatulot nousevat 5-15 miljoonaa euroa. Puurakentamisen osuuden kasvattaminen laskee rakennusmateriaalien valmistuksen kasvihuonekaasupäästöjä ja lisää puutuotteisiin sitoutuvan hiilen määrää. Puurakentamisen lisääminen sopii hyvin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteisiin, koska puunkäytöllä korvataan energiaintensiivisempiä materiaaleja ja puutuotteen elinkaari on pitkä. Lisäksi elinkaaren lopuksi puutuote on mahdollista käyttää bioenergiaksi. Puun käytön lisääntyminen myös yksityisellä sektorilla nostaisi puurakentamisen kansantaloudelliset vaikutukset moninkertaisiksi pelkän julkisen talonrakentamisen vaikutuksiin nähden. Puutuotteiden viennin lisääminen voimistaisi positiivisia vaikutuksia entisestään, koska viennin lisääminen ei vähennä taloudellista aktiivisuutta muilla toimialoilla.

Asiasanat: Puurakentaminen, julkiset hankinnat, kansantaloudellinen vaikutus, kasvihuonekaasuvaikutus. 
 
Hietala, J., Haltia, E., Horne, P., Huovari, J. and Härmälä, V. 2015. PROMOTING WOOD CONSTRUCTION IN PUBLIC PROCUREMENT. PTT Working Papers 171. 36 p. ISBN 978952-224-173-3 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The aim of this study was to examine the economic impact and effects on greenhouse gas emissions by increasing the use of wood in public construction projects. The effects can be both direct, arising from public works contracts, or indirect, spill-over effects to private construction market. Increased use of wood in publicly procured construction projects would, depending on the scenario, increase employment from 40 to 260 people. Employment growth in the forest sector would amount to 165-1010 people. In other than production of wooden building material the employment would fall slightly. Use of roundwood would be increased by 75 000 to 200 000 cubic meters and the increment in annual stumpage revenue would reach 5-15 million euros. Increasing the share of wood construction will lower greenhouse gas emissions from the production of building materials and more carbon will be stored into wood products. Wood construction fits well in the targets of reducing greenhouse gas emissions, as energy-intensive materials are replaced with wood products having long life spans. In addition, wood products can be used for energy purposes at the end of the lifecycle. The increased use of wood in the private sector would multiply the economic impacts from public building. Positive effects would be even further reinforced by increasing exports of wooden building material, as this would not reduce other sectors’ economic activity in the domestic market.

Key words: Wood construction, public procurement, economic effects, greenhouse gas effects