174. Puunjalostuksen kehittäminen EU:n maatalous- rahaston tuella tavoite 5b- ja 6 -ohjelmissa

KATAJA, Jukka-Pekka. 2001. PUUNJALOSTUKSEN KEHITTÄMINEN EU:N MAATALOUSRAHASTON TUELLA TAVOITE 5B – JA 6 -OHJELMISSA Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 174, 107 s. ISBN 952-5299-30-9, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tutkimus käsittelee Suomessa tavoite 5b – ja 6 -ohjelmissa mekaanisen puunjalostuksen edistämiseksi toteutettuja maatalousrahaston kehittämistoimenpiteitä. Ohjelmien varoin on tuettu sekä puunjalostusalan yleisiä kehittämishankkeita että suoraan pieniä maaseudulla ja pääosin maatiloilla sijaitsevia yrityksiä. Tutkimus perustuu maa- ja metsätalousministeriön hankerekistereihin sekä hankkeiden vetäjille ja yritystukea saaneille alan yrityksille tehtyihin kyselyihin ja haastatteluihin. Puunjalostusalan kehittäminen on ollut aktiivisinta yrityshankkeiden määrällä mitattuna tavoite 5b -alueista Etelä-Pohjanmaalla ja Vaasan rannikkoseudulla ja 6 -alueista Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Kehittämishankkeiden toiminta on suuntautunut lähinnä tuotannollisen toiminnan edistämiseen sekä yritysten rahoituksen järjestämiseen ja investointisuunnitelmien laadintaan. Hankkeiden tuloksellisuuteen vaikuttaa hankkeenvetäjän lisäksi se, miten hanke tunnistaa ja pystyy ratkaisemaan yritysten ongelmia. Hankkeiden vetäjät näkevät hankkeiden toiminnan positiivisempana kuin alan yrittäjät. Yrittäjien mielestä hankkeilla on ollut vaikutusta investointeihin, liikevaihdon kasvuun sekä kehittämisaktiivisuuden lisäykseen. Yrittäjien mielestä rahoitusta tulee suunnata kehittämishankkeiden sijasta suoraan alan yritysten kehittämiseen. Hankkeiden toimenpitein luodun tai säilytetyn työpaikan hinnaksi saatiin noin 180 000 markkaa.

Avainsanat: Rakennerahastot, puunjalostus, kehittämishanke, yritystuki, maaseutu

Pellervo Economic Research Institute Reports No 174, 107 p. ISBN 952-5299-30-9, ISSN 1456-3215.

Abstract: Objective 5b and 6 projects financed through the Agricultural fund to develop mechanic wood processing industry are studied. In addition to the general development projects, also small scale enterprises in the countryside and on the farms are directly financed through program funds. This study uses the registries concerning the development projects as well as interview and survey data gathered from project leaders and entrepreneurs, who have received aid from the program funds. The development of wood processing industry has been most active, calculated by the number of funded enterprises, at the 5b area in Southern Ostrobotnia and in Vaasa region and at the 6 region in Southern Savolax and in North Karelia. The development projects are aimed mostly to promote the production, to help the entrepreneurs to formulate investment plans and to help the entrepreneurs to organise funding needed for the investment. The success of the development project depends on how qualified the project leader is and how the project manages to identify and solve the problems of entrepreneurs. Project leaders see the development projects clearly more useful than entrepreneurs do. Anyhow entrepreneurs also think that development projects have had a positive impact on investments, turnover and general development activity. According to entrepreneurs, funding should be directed directly to enterprises instead of development projects. The price of a new or preserved job with the help of development projects is estimated to be around 180 000 FIM (30 000 euros) per job.

Key words: Structural funds, wood processing, development project, state aid, rural