178. Puun tarjonnan verokannustimet – Vallitseva oikeustila ja sen kehittämisvaihtoehdot

Määttä, K., Hietala, J. 2016. PUUN TARJONNAN VEROKANNUSTIMET – VALLITSEVA OIKEUSTILA JA SEN KEHITTÄMISVAIHTOEHDOT. PTT työpapereita 178. 72 sivua. ISBN 978-952-224-185-6 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf). 
 
Tiivistelmä: Tutkimuksen tarkoituksena on valottaa sitä, minkälaisin verokannustimin puun tarjontaa on Suomessa pyritty lisäämään. Toisaalta tarkoituksena on ollut sen analysointi, minkälaisilla verolainsäädännön muutoksilla puun tarjonnan lisääminen markkinoilla olisi mahdollista. Viimeksi mainittua silmällä pitäen on suositeltu harkittavaksi muun muassa seuraavanlaisia toimenpiteitä. Ensinnäkin metsätilan sukupolvenvaihdoshuojennus olisi ulotettava yritystoimintaan rinnastettavaan metsätalouteen. Toiseksi on harkittava tuloverotuksessa sovellettavan metsävähennyksen enimmäismäärän korottamista ja vähennyspohjan laajentamista. Vastaava muutos on toteuttava meno- ja tuhovarauksen osalta. Lisäksi on panostettava neuvontaan ja yleensä informaatio-ohjaukseen puun lisätarjontaan kannustamiseksi. Tutkimuksessa ei ole laskettu eri toimenpiteiden vaikutusta puun myyntiin eikä kokonaistaloudellisia vaikutuksia. 

Asiasanat: verokannustin , verotuki, perintö – ja lahjaverolaki, tu loverolaki, informaatio – ohjaus
 
Määttä, K., Hietala, J. 2016. WOOD SUPPLY TAX INCENTIVES – CURRENT LEGISLATION AND ITS DEVELOPMENT OPTIONS. PTT Working Papers 178. 72 pages. ISBN 978-952-224-185-6 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf). 
 
Abstract: The aim of the study has been to outline different kinds of tax statutes in force which provide incentives to increase wood supply in Finland. On the other hand, the purpose is to analyze the possibilities to amend tax legislation in order to promote wood supply onward. Further tax incentives may cover amendments of specific provisions under Inheritance and Gift Tax Act and Income Tax Act. Moreover, resources should be devoted to information in order to provide incentives for wood trade. The study does not contain the overall impacts of proposed measures on roundwood trade and economy. 

Key words: tax incentive, tax expenditure, inheritance and gift tax act, income tax act, information