80. Production, primary, secondary, and tertiary: Finnish growth and structural change, 1860-2004

JUKKA JALAVA. 2006. PRODUCTION, PRIMARY, SECONDARY, AND TERTIARY: FINNISH GROWTH AND STRUCTURAL CHANGE, 1860-2004. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 80. 27 s. ISBN 952-5594-068 (PAP), ISBN 952-5594-07-6 (PDF), ISSN 1455-4623. 
 
Tiivistelmä. Tässä työpaperissa tarkastellaan Suomen talouskasvua sekä talouden rakennemuutosta vuosina 1860–2004. Vuonna 1860 taloutemme oli pääsääntöisesti alkutuotantovaltainen, mutta vuoteen 2004 mennessä palvelujen BKT osuus oli kasvanut suurimmaksi. Leimallista Suomen pitkän aikavälin muutokselle oli, että teollistuminen alkoi myöhään ja että resursseja siirtyi alkutuotannosta samanaikaisesti sekä jalostukseen että palveluihin. Toimialojen sisäinen tuottavuuskasvu oli tärkeintä vaikkakin talouskasvu ja tuottavuuden muutos oli nopeinta jalostustoimialoilla. Analyysi vahvistaa käsityksen siitä, että talouskasvu tapahtuu vaiheissa. Ajatus jalostuksen roolista talouskasvun ainoana moottorina ei saa vahvistusta.

Avainsanat: talouskasvu, tuottavuus, rakennemuutos, Kaldor, alkutuotanto, jalostus, palvelut. 
 
JUKKA JALAVA. 2006. PRODUCTION, PRIMARY, SECONDARY, AND TERTIARY: FINNISH GROWTH AND STRUCTURAL CHANGE, 1860-2004. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 80. 27 p. ISBN 952-559406-8 (PAP), ISBN 952-5594-07-6 (PDF), ISSN 1455-4623 
 
Abstract. In this paper Finnish economic growth and the evolvement of the structure of the economy is observed. In 1860 primary production still dominated, while by year 2004 the share of services was the greatest. Characteristic to the Finnish long run economic transformation was that industrialization started late and that services increased directly at the expense of primary production. Industries’ internal productivity growth was more important than structural change although growth and productivity in secondary production was consistently highest. Our analysis confirms the idea of economic growth taking place in stages. Yet, the role of secondary production as the single engine of growth remains uncorroborated.

Keywords: growth, productivity, structural change, Kaldor, primary, secondary, tertiary.