243. Pikkukaupunkeja ja reunakuntia – Työssäkäyntialueiden ulkopuoliset kunnat kuntauudistuksessa

Jauhiainen S. 2013. PIKKUKAUPUNKEJA JA REUNAKUNTIA – Työssäkäyntialueiden ulkopuoliset kunnat kuntauudistuksessa. PTT raportteja 243. 49 s. ISBN 978-952-224-134-4 (painettu), ISBN 978-952-224-135-1 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä: Tutkimuksessa perehdytään työssäkäyntialueiden ulkopuolisten kuntien erityispiirteisiin ja kehitysnäkymiin. Työssäkäyntialueisiin kuulumattomia kuntia on 93. Tutkimuksessa jaetaan ryhmittelyanalyysin avulla kunnat ryhmiin, jotta kuntajoukkoa voidaan jäsentää. Kuntaryhmät ovat: taajaan asutut kunnat, seutukeskukset, ympäryskunnat, maatalouskunnat, heikon talouskehityksen kunnat ja pitkien etäisyyksien kunnat. Tutkittuja kuntia tarkastellaan väestön ikärakenteen, kuntatalouden ja kuntarakennelain näkökulmista. Yhteenvetona arvioidaan yhdistymisten tarpeellisuutta ja mahdollisuuksia. Huoltosuhde on väestöennusteen mukaan 56 tutkitussa kunnassa yli 100 vuonna 2030. Huoltosuhteen ennustetaan nousevan 80 ja 100 välille 30 kunnassa. Kuudessa kunnassa huoltosuhde on alle 80. Maatalouskunnissa ja lähes kaikissa heikon talouskehityksen kunnissa huoltosuhde nousee yli sadan. Talouden kestävyys vuonna 2030 on heikolla tasolla 18 kunnassa, jotka kuuluvat maatalouskuntien, heikon talouskehityksen kuntien ja pitkien etäisyyksien kuntien ryhmiin. Tulevaisuus näyttää laskelmien valossa heikolta ja sopivan liitoskumppanin löytäminen näyttää vaikealta samoissa kunnissa. Kunnat, joille yhdistyminen olisi kaikkein tarpeellisin, eivät välttämättä löydä sopivaa kuntaa, jonka kanssa yhdistyä. Toisaalta liitoskumppaneita löytyisi kunnilla, joilla ei ole välttämätöntä tarvetta yhdistyä.

Avainsanat: Kunnat, kuntauudistus, kuntatalous, huoltosuhde.

Jauhiainen S. 2013. Small towns and peripheral municipalities –  Municipalities outside local labour market areas in the municipal  reform. PTT Reports 243. 49 p.

Abstract: This study focuses on 93 municipalities which are located  outside regional centers and their commuter belts. These municipalities are divided with cluster analysis into six groups: densely populated  municipalities, sub-regional centers, distant commuter municipalities, agricultural municipalities, declining municipalities and long distance municipalities. The age structure and municipal finance are evaluated. In addition, the legislation of municipal reform is studied. According to the population projection, the dependency ratio will  increase over 100 in 56 municipalities in 2030. Dependency ratio will be between 80 and 100 in 30 municipalities and below 80 in six municipalities. Agricultural municipalities and declining municipalities will encounter the weakest dependency ratio. Municipal finances will be unsustainable in declining municipalities and long distance municipalities. The future and the possibilities of municipal merger seem the most difficult in the same municipalities. Municipalities having declining population and unsustainable finances are located next to each other. On the other hand, municipalities encountering less financial problems have better possibilities to merge.

Keywords: Municipalities, municipal reform, municipal finance