262. Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen

Karikallio, H., Keskinen, P., Kiviholma, S., Reijonen, J., Ruuskanen, O-P., Vuori, L., Härmälä, V. ja Lamminkoski, H. PTT raportteja 262: Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen.

Tiivistelmä 
Tutkimuksessa tarkasteltiin, mikä on pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja mikä vaikutus niiden lisääntymisellä on asuinalueiden viihtyvyyteen ja eriytymiseen. Tutkimuksessa kartoitettiin rakentamisen kansallista tilastoaineistoa ja analysoitiin tiettyjä kaupunkien kohdealueita sekä laadittiin katsaus alan kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimuksessa haastateltiin myös sidosryhmiä ja koottiin työpajassa toimijoiden näkemyksiä sekä suoritettiin kysely isännöitsijöille.

Tutkimuskirjallisuudessa ei ole juurikaan käsitelty pieniä asuntoja ja niiden vaikutuksia. Ilmiötä sivuava tutkimuskirjallisuuden avulla voidaan todeta, että pienasuntojen laaja-alainen keskittyminen tietyille asuinalueille ei ole taloudellisten tulemien, kuten aikuisiän tulojen tai työmarkkinamenestyksen, kannalta toivottavaa.

Tilastollinen tarkastelu osoitti, että pienten asuntojen lukumäärä on noussut erityisesti suurissa kaupungeissa. Ilmiötä ovat vauhdittaneet asuntokuntien koon pieneneminen, kaupungistuminen ja asumismenojen kohoaminen. Näistä tekijöistä johtunut kasvava kysyntä, asuntomarkkinoiden finanssoituminen ja sijoittajien aktiivisuus ovat vauhdittaneet pienten asuntojen rakentamista viime aikoina. Kaupungistumisen odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa, joten pienten asuntojen kysynnän nähdään pysyvän voimakkaana kasvukeskuksissa jatkossakin.

Haastatteluissa asuntopolitiikan asiantuntijat tunnistivat riskejä joidenkin alueiden asuntokannan yksipuolistumisessa. Sen sijaan esimerkiksi isännöitsijät näkivät pienten asuntojen lisääntymisen riskit melko pieninä. Keskeisenä havaintona oli, että kaikki osapuolet tunnistavat pienten asuntojen ilmiön, mutta käsitykset sen laajuudesta sekä mielipiteet ilmiön hyödyllisyydestä tai vahingollisuudesta erosivat. Myös mahdollisuudet vaikuttaa ilmiöön eri tyyppisin politiikkatoimin koettiin rajallisiksi.

Asiasanat: Asuntomarkkinat, rakentaminen, kaupungistuminen, pienasunnot