26. Pellervo Economic Research Institute Seminar: ”Millennium Round of WTO Negoatiations and International Agricultural Trade”

Pellervo Economic Research Institute Seminar: “Millennium Round of WTO Negotiations and International Agricultural Trade”. Pellervo Economic Research Institute Working papers no. 26. 80 p. ISBN 952-5299-10-4, ISSN-1455-4623.

ABSTRACT: This working paper contains the papers that were presented at the Pellervo Economic Research Institute seminar which focused on Millennium Round of WTO Negotiations and International Agricultural Trade. It was held 5 November 1999 in Helsinki, Finland. In the first paper, Tim Josling discusses both the substantive agenda for the next WTO round of agricultural talks and the frictions that are emerging as countries take their stands. The paper also attempts to identify some of the other issues (e.g., health and food safety, regional trade agreements) and relate them to the core items of the agenda. The second paper by Gerard Doornbos focuses on the aspirations of farmers in the next WTO agricultural trade negotiations. The paper addresses three items: continuation of the reform process, non-trade concerns, and special and differential treatment for developing countries. In the paper by Stefan Tangermann, the current state of affairs is outlined regarding the nature of the EU’s WTO commitments in agriculture and the extent to which they constrain the room of manoeuvre in the CAP. In addition, the paper looks at the relationship between Agenda 2000 and the next round of WTO negotiations on agriculture. The final paper by Kalevi Hemilä addresses the position taken by EU ministers of agriculture on the new round of WTO agricultural negotiations.

Key words: WTO, agriculture, trade, liberalisation. 
 
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen seminaari: “Millennium Round of WTO Negotiations and International Agricultural Trade”. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 26. 80 s. ISBN 952-5299-10-4, ISSN-1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Työpaperi koostuu Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen 5.11.1999 Helsingissä järjestämän seminaarin alustuksista. Seminaarin aiheena oli WTO:n millennium neuvottelukierros ja kansainvälinen maatalouskauppa. Ensimmäisessä osassa Tim Josling tarkastelee seuraavalla WTO-kierroksella maatalouden osalta tärkeiksi muodostuvia asioita ja niitä maiden välisiä ristiriitoja, jotka nousevat esiin neuvotteluissa. Josling pyrkii myös identifioimaan monia muita asioita (terveys ja ruokaturvallisuus, alueelliset kauppasopimukset) ja yhdistämään ne neuvottelukierroksen pääaihealueisiin. Toisessa osassa Gerard Doornbos tuo esiin maataloustuottajien pyrkimykset tulevissa WTO:n maatalousneuvotteluissa. Doornbos nostaa esiin kolme asiakokonaisuutta: kaupan vapauttamisprosessin jatkamisen, ei-kaupalliset näkökohdat ja kehitysmaiden erityisaseman. Kolmannessa osassa Stefan Tangermann esittää EU:n WTO-sitoumukset useille maataloustuotteille ja sen, kuinka sitoumukset rajoittavat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimintaa. Tangermann analysoi myös Agenda 2000:n ja WTO:n uuden maatalousneuvottelukierroksen välistä suhdetta. Viimeisessä osassa Kalevi Hemilä esittää EU:n maatalousministerien lähtökohdan tuleviin WTO:n maatalousneuvotteluihin.

Avainsanat: WTO, Maatalous, kauppa, vapautuminen