81. Palvelujen alueellinen tuotanto Suomessa

MIKKO PAKKANEN. 2006. PALVELUJEN ALUEELLINEN TUOTANTO SUOMESSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 81. 25 s. ISBN 952-5594-08-4 (PAP), ISBN 952-5594-09-2 (PDF), ISSN 1455-4623. 
 
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan alueellisesta näkökulmasta yksityisten palvelujen tuotantoa Suomessa. Tulokset tukevat ennakko-odotuksia siitä, että paikkasidonnaiset alat, kuten vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemustoiminta, maaliikenne sekä henkilökohtaiset palvelut ovat väestö huomioon ottaen tasaisesti jakautuneita kaikkialle maahan ja vähemmän paikkaan sidotut tietointensiiviset palvelut kuten tietojenkäsittely sekä tutkimus ja kehittäminen puolestaan maantieteellisesti keskittyneitä. Väkirikkaimmissa kunnissa on palveluiden tuotantoa myös väestöön suhteutettuna enemmän kuin pienissä kunnissa. Muutamilla toimialoilla tarkasteltiin lisäksi ordered logit-mallin avulla, mitkä ovat kynnysväkiluvut sille, että alan toimipaikkoja esiintyy kunnassa. Useimmilla tarkastelluista toimialoista kynnysväkiluvut kasvavat likimäärin suorassa suhteessa toimipaikkojen määrään eli toimipaikkojen kaksinkertaistumiseksi tarvitaan kaksinkertainen väestö. Lisäksi tarkasteltiin palvelujen tuotannon riippuvuutta etäisyyksistä muista asutuskeskuksista. Useimmilla tarkastelluista toimialoista merkitsevää riippuvuutta ei esiinny. Muutamilla toimialoilla, kuten vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa suurten väestökeskittymien läheisyys vähentää tarjontaa.

Avainsanat: palvelujen tarjonta, keskittyminen, maantieteellinen läheisyys 
 
MIKKO  PAKKANEN.  2006.   REGIONAL  ASPECTS  ON  THE  SERVICE  PRODUCTION IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 81. 25 p. ISBN 952-5594-08-4 (PAP), ISBN 952-5594-09-2 (PDF), ISSN 14554623 
 
Abstract: This study examines the production of private services in Finland from regional point of view. The results support the expectations that services bounded to local markets sectors, such as retailing, hotels and  restaurants, land transport and personal services are evenly produced in relation to the population across the country and knowledge intensive services, such as computer and related services or research and development are geographically concentrated. Usually big municipalities provide more service production than small ones also in relation to the population.  An ordered logit model was used in order to define threshold population for the existence of the first, second etc. outlet. In the most sectors the threshold population increases in the same proportion as the number of outlets, that is, when the number of population doubles also the number of production units in the respective sector doubles. In addition, the dependence of the production of the proximity to population centres was studied. In most sectors there was no significant dependence. In some sectors, like retailing, hotels and restaurants the vicinity of big cities decreases the production.

Keywords: supply of services, concentration, geographic proximity