259. Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa

Heimonen, R., Timonen, K., Turunen, J., Karikallio, H. ja Leminen S. 2019. PTT raportteja. PAIKALLISEN SOPIMISEN HYVÄT KÄYTÄNTEET JA ESTEET TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA. 

Tiivistelmä Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa tietoa paikallisen sopimisen hyvistä käytänteistä ja esteistä teknologiateollisuudessa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tukea ja lisätä objektiivista yhteiskunnallista keskustelua paikallisesta sopimisesta Suomessa. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä 22 teknologiateollisuuden yrityksen kanssa. Tutkimusmenetelminä on hyödynnetty puolistrukturoituja yksilö- ja asiantuntijahaastatteluja, havainnointia ja osallistavaa työpajatyöskentelyä. Haastatteluaineiston analyysin pohjaksi rakennettiin nelikenttämalli, jossa yritysten paikallisen sopimisen toimintatapoja tarkasteltiin yhteistyötavan ja luottamuksen määrän kautta. Tarkastelun kohteena olivat yritysten taustatekijöiden merkitys paikallisessa sopimisessa, paikallisesti sovitut asiat, paikallisen sopimisen hyvät käytänteet, esteet, mahdollisuudet, uhat, kehittämiskohteet sekä vaikutusten arviointi. Yrityskohtaisten työpajojen pohjaksi luotiin paikallisen sopimisen arviointimalli, jonka tavoitteena oli kartoittaa toimivia ja ei-toimivia käytäntöjä paikallisen sopimisen prosesseihin ja teemoihin liittyen. Tutkimuksen tulokset edistävät työmarkkinaosapuolten keskinäistä luottamusta, yhteis-ymmärrystä ja osaamista paikalliseen sopimiseen liittyen.

Asiasanat: paikallinen sopiminen, työmarkkinat, luottamusmies, Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, työehtosopimus, työhyvinvointi, työnantaja, työntekijä

Heimonen, R., Timonen, K., Turunen, J., Karikallio, H. ja Leminen S. 2019. PTT Reports. GOOD PRACTICES AND BARRIERS OF LOCAL AGREEMENT IN THE TECHNOLOGY INDUSTRY.

Abstract The main goal of the research is to provide information on good practices and barriers of local agreement in the technology industry. In addition, the aim of the study is to support and increase the objective public debate on local agreement in Finland. The research has been carried out in cooperation with 22 technology industry companies. Research methods include semi-structured individual and expert interviews, observation and participatory workshops. A four-field model was developed as the basis for the analysis of interviews, where the local agreement in companies were examined through the way of cooperation and the amount of trust. The subjects of the review were the importance of company level background variables on local agreement, locally agreed issues in different companies, good local agreement practices, obstacles, opportunities, threats, development targets and impact assessment. The basis for the company-specific workshops was the local agreement assessment model, which aimed to identify effective and ineffective practices related to local adaptation processes and themes. The research results promote the trust, understanding and knowledge of the labor market partners in relation to the local agreement.

Keywords: local agreement, labor market, shop steward, Technology Industries of Finland, Industrial Union, collective agreement, well-being at work, employer, employee