167. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatio

Huovari, J. 2015. PÄÄSTÖKAUPAN EPÄSUORIEN KUSTANNUSTEN KOMPENSAATIO. PTT työpapereita 167. 26 s. ISBN 978-952-224-161-0 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: EU:n päästökauppadirektiivi mahdollistaa päästökaupasta johtuvan sähkön hinnan nousun kompensoinnin erikseen määritellyille toimialoille. Jäsenvaltiot voivat myöntää tukea sellaisille toimialoille, joihin todennäköisesti kohdistuu merkittävä hiilivuotoriski päästöoikeuden hinnan heijastuessa sähkön hintaan. Tässä selvityksessä on tarkasteltu tuen ehtoja, voimassa olevia tukijärjestelmiä ja tällaisen tukijärjestelmän potentiaalisia kustannuksia Suomessa.   Tukeen oikeutetut toimialat ja tuen sallittu enimmäismäärä määritellään Euroopan komission antamien suuntaviivojen mukaan. Tuen sallittu enimmäismäärä määräytyy muun muassa päästöoikeuden hinnan ja tuotannon sähkönkulutuksen perusteella. Sääntöjen ja sähkönkulutustietojen perusteella on tehty laskennallinen arvio päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaation maksimimäärästä. Selvityksen mukaan tuen sallittu enimmäismäärä Suomessa olisi toimialojen sähkönkäytön perusteella noin 69 miljoonan euron vuosittain päästöoikeuden hinnan ollessa 6 euroa.  Työn tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa kompensaation valtiontaloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia suomalaiselle sähköintensiiviselle teollisuudelle.

Asiasanat: Päästökauppa, EU, energia, valtion tuet. 
 
Huovari, J. 2015. A COMPENSATION FOR INDIRECT EMISSION COSTS. PTT Working Papers 167. 26 s. ISBN 978-952-224-161-0 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The EU Emissions Trading Directive allows State aid for specified industries due to costs relating to greenhouse gas emissions passed on in electricity prices. Member States may grant aid to industries to be exposed to a significant risk of carbon leakage due to the higher price of electricity. This report examines on the terms and conditions of aid, existing aid schemes, and the potential costs of such aid scheme in Finland.  Eligible industries and maximum amount of aid is defined by the European Commission issued guidelines. Maximum amount of aid is determined by, among other things, the price of emission rights and the consumption of electricity. Rules and electricity consumption is used to estimate the maximum amount of State aid. According to the report the maximum permitted aid would be in case of the Finnish around EUR 69 million with the emission allowance price of € 6.  The results can be utilized in the assessment of compensation, of the impact on central government budget, and of the impact on the Finnish electricity intensive industry.

Keywords: ETS , EU, energy , subsidies.