117. Nuorten suhtautuminen metsiin ja metsien käyttöön tulevaisuuden metsänomistajina ja päätöksentekijöinä

MÄKIJÄRVI, LIISA. 2009. NUORTEN SUHTAUTUMINEN METSIIN JA METSIEN KÄYTTÖÖN TULEVAISUUDEN METSÄNOMISTAJINA JA PÄÄTÖKSENTEKIJÖINÄ. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 117. 29 s. ISBN 978-952-224-23-1 (NID), ISBN 978-952-224-24-8 (PDF), ISSN 14554623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF)

TIIVISTELMÄ.  Suomalaisilla nuorilla on pääosin positiivinen kuva metsästä. Metsään liitetään yleisesti sanat rauha ja hiljaisuus, virkistys ja turvapaikka. Metsässä tehtävät työt ja metsäelinkeinot tulevat metsästä puhuttaessa nuorten mieleen harvoin. Nuorilla on aidosti globaali metsäsuhde ja kansallisen, kansantaloudellisen sekä taloudellisen näkökulman tilalle tai lisäksi on tullut maailmanlaajuisten ongelmien näkökulma. Osana tätä ajattelua on hyvää tarkoittava ajatus maailman pelastamisesta siten, että metsälle ei tehdä mitään. Tulokset selviävät ryhmähaastatteluihin (tapaustutkimus, teemahaastattelun menetelmä) perustuvasta tutkimuksesta, joka tehtiin lukiolaisten ja ammatillisessa luonnonvarainstituutissa opiskelevien 16–25-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Osa haastateltavista oli metsää omistavista perheistä. Haastatteluissa selvitettiin nuorten metsään, metsätalouteen ja -teollisuuteen sekä puun energiakäyttöön liittyviä arvoja, asenteita ja tietoja. Haastattelut tehtiin syksyllä 2007 ja niihin osallistui yhteensä 22 nuorta kolmessa eri tavoin painottuneessa lukiossa sekä yhdessä luonnonvarainstituutissa. Ryhmähaastatteluilla saatua tietoa hyödynnettiin laadittaessa kyselylomake saman ikäisille nuorille suunnattuun postikyselyyn. Tämä tutkimus on osa laajempaa hankekokonaisuutta ”Yksityismetsänomistajakunta muutoksessa: Tulevaisuuden metsänomistaja 2030”.

Avainsanat: Tulevaisuus, nuoret, asenteet, metsänomistus, opetus. 
 
MÄKIJÄRVI, LIISA. 2009. ATTITUDES TO FORESTS AND FOREST RELATED ISSUES AMONG FINNISH YOUTH AS FUTURE FOREST  OWNERS AND DECISION-MAKERS.  Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 117. p 29. ISBN 978-952-224-23-1 (NID), ISBN 978-952-224-248 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF)

ABSTRACT.  Finnish youth of 16 to 25 years of age have mainly a positive conception of forests. They associate commonly privacy, silence, recreation and retreat with forests. Working and source of livelihood are associated with forests seldom. These youngsters have a global attitude to forests and besides or instead of national or economic views there exists concern about worldwide problems. As a part of this kind of thinking is the idea of saving the world by leaving the forests as they are. These results are an outcome of group interviews conducted among high school students of 16 to 25 years of age. Part of the students came from families possessing forest estates. The interviews dealt with values, attitudes and knowledge related to forests, forestry, forest industry and wood as energy source. The interviews took place in the autumn 2007. The number of interviewees was 22. The results of the interviews were exploited in setting of questionnaires for a mail survey targeted to young people of the same age group. This study is a part of a larger project “Private Forest Ownership in a State of Change: Finnish Forest Owners’ Profile in 2030”.

Keywords: Future, youth, attitudes, forest ownership, education.