234. Nuoret ja puupohjaisten tuotteiden kuluttaminen

Anna-Kaisa Rämö – Valtteri Härmälä – Jyri Hietala – Paula Horne. 2012. NUORET JA PUUPOHJAISTEN TUOTTEIDEN KULUTTA­MINEN. PTT raportteja 234. 41 s. ISBN 978-952-224-093-4 (painettu), ISBN 978-952-224-094-1 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Suomalaiset nuoret suhtautuvat puun käyttöön myön-teisesti, varsinkin perinteisissä ja tutuissa yhteyksissä. Tämä käy ilmi PTT:n vuonna 2011 yhteisöpalvelu Facebookin avulla toteuttaman pilottitutkimuksen tuloksista. Puu sopii nuorten mielestä erittäin hyvin rakennus- ja sisustusmateriaaliksi sekä huonekalujen valmistukseen. He pitävät puuta yleisesti ympäristöystävällisenä materiaalina, mutta puun käytön ympäristövaikutukset ovat heille silti epäselviä. Kuluttajina nuoret ovat hyvin ympäristötietoisia. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksen keinoin. Perusjoukon muodostivat kaikki Facebook-palveluun rekisteröityneet 15–35-vuotiaat suomalaiset. Aineiston muodosti 213 vastausta. Vastaajien keski-ikä oli 26 vuotta.

Avainsanat: Puutuotteet, nuoret, ympäristö, kuluttaminen

Anna-Kaisa Rämö – Valtteri Härmälä – Jyri Hietala – Paula Horne. 2012. YOUNG PEOPLE AS CONSUMERS OF WOOD-BASED PRODUCTS. PTT Reports 234. 41 p. ISBN 978-952-224-093-4 (printed), ISBN 978-952-224-094-1 (PDF), ISSN 1456-3215 (printed), ISSN 1796-4776 (PDF).

Abstract: Finnish young people have a positive attitude to the use of wood, especially in traditional connections. The result was found in a pilot survey conducted by Pellervo Economic Research in 2011. Young people find wood particularly suitable for construction and furnishing purposes as well as for manufacturing of furniture. They also regard wood as an environmentally friendly material, but the environmental impacts of the use are widely unknown. As consumers Finnish young people seem to be environmentally conscious. The survey was carried out using the Facebook social networking service. The population consisted of all Finnish people between 15 to 35 years of age registered in Facebook. The data included 213 responses. The average age of the respondents was 26 years.

Keywords: Wood products, young people, environment, consumption