98. Neljä näkökulmaa kuntasektorin palvelujen kilpailuttamiseen

LIISA KÄHKÖNEN. 2007. NELJÄ NÄKÖKULMAA KUNTASEKTORIN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEEN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 98. 29 s. ISBN 978-952-5594-60-7 (NID), ISBN 978-952-5594-61-4 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF)

Tiivistelmä: Tässä työpaperissa on esitelty neljä erilaista näkökulmaa kuntasektorin palvelujen kilpailuttamiseen. Ensimmäinen näistä esittelee brittiläisten tutkijoiden kehittämän näennäismarkkinateorian käsitteitä ja taustaa. Toinen näkökulma problematisoi Suomen kuntasektorin asemaa ja julkisia palveluita markkinoilla ylipäätään. Kolmannessa näkökulmassa luodaan katsaus kansainvälisten tutkimustulosten mukaisiin kilpailuttamisesta saatuihin kustannusvaikutuksiin. Neljäs palauttaa tematiikan kuntasektorin palveluiden keskeisimpiin tuotannontekijöihin, henkilöstöön ja pääomaan (lähinnä rakennukset, koneet ja laitteet). Mitä kilpailuttaminen merkitsee niiden näkökulmasta?

Avainsanat: Kunta, palvelut, kilpailuttaminen, näennäismarkkinat, kustannusvaikutukset, henkilöstövaikutukset 
 
LIISA KÄHKÖNEN. 2007. FOUR ASPECTS TO COMPETIVE BIDDING IN LOCAL GOVERNMENT SERVICES. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 98. p 29.

Abstract: This paper presents four different aspects to competitive bidding of municipal services. First aspect is the concepts and basics of quasi-market theory developed by British researchers. The second is the status of Finnish municipalities, and public sector in markets in the first place. The third aspect takes a look at international research results of costs effects of competitive bidding. The fourth brings the theme back to most essential factors in production of municipal services: labour and capital (primarily buildings and machinery). What does competitive bidding mean at their point of view?

Keywords: Local government services, competitive bidding, quasi-markets, cost effects, employee effects.