186. Näkökulmia ikääntyvien asumiseen ja sen rahoitukseen

Jauhiainen Signe, Kaarakainen Minna & Koistinen Katri. 2017. Näkökulmia ikääntyvien asumiseen ja sen rahoitukseen. PTT työpapereita 186. 32 s. ISBN 978-952-224197-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Suomen väestö ikääntyy, mutta yhä useampi ikääntynyt viettää eläkevuosiaan aiempaa terveempänä. Asumisvaihtoehtojen, palveluiden ja rahoitusmuotojen on tulevaisuudessa vastattava entistä paremmin entistä heterogeenisemman ikääntyneiden joukon tarpeisiin. Julkinen sektori on perinteisesti tukenut asumispalveluita ja tarjonnut kansalaisille hoivapalveluita. Viime vuosikymmenten aikana mukaan on tullut yksityisiä palveluntuottajia ja kolmannen sektorin toimijoita. Suurin osa ikääntyvistä asuu kotona ja haluaa asua siellä jatkossakin. Monet ikääntyneet asuvat kuitenkin asunnoissa, jotka eivät vastaa heidän tarpeitaan, esimerkiksi koon, sijainnin tai esteettömyyden osalta. Itsenäisen omistus- ja vuokra-asumisen lisäksi tarjolla on muun muassa seniori- ja yhteisöasumista. Rahoitusvaihtoehdot asumis- ja hoivapalveluiden hankintaan ovat sen sijaan rajalliset, vaikka kotitalouksille on kertynyt säästöjä, joita he voisivat käyttää. Ikäihmisten määrän ja laatuvaatimusten kasvu sekä yksilölliset asumistoiveet luovat tarpeen yhdistää yksityinen ja julkinen rahoitus joustavasti ja kestävästi.

Asiasanat: ikääntyminen, asuminen, hoivapalvelut, varallisuus 
 
Jauhiainen Signe, Kaarakainen Minna & Koistinen Katri. 2017. Insights into older people’s housing and services. PTT Working Papers 186. 32 p. ISBN 978-952-224-1979 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The population in Finland is ageing, but many elderly citizens are enjoying good health in retirement. Housing, services and funding options are meeting the needs of a wider variety of elderly people. The public sector has usually provided long-term care and subsidized housing. In recent decades, private companies and non-profit organizations have entered the market. Most older people prefer living at home and are willing to remain there in the future. However, the living conditions of many older people are not optimal with respect to  the size, location or accessibility of their domiciles. Owner-occupied and rental housing are available as well as seniors’ and communal housing. Options for the funding of housing and services are still limited although older people do have savings. The growing number of older people, increase in demand for quality and greater individual preferences call for a flexible and sustainable combination of public and private funding.

Key words: ageing, housing, care services, household wealth