36. Muuttoliikkeen vaikutus alueelliseen väestörakenteeseen 2000-2010

SATU NIVALAINEN. 2000.  MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUS ALUEELLISEEN VÄESTÖRAKENTEESEEN, 2000 – 2010. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 36. 40 s. ISBN 952-5299-24-4, ISSN-1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Työpaperi arvioi seutukuntien väestön määrän ja ikärakenteen kehitystä vuosien 2000-2010 aikana. Tarkastelut perustuvat laskelmiin, joissa huomioidaan luonnollinen väestönkasvu, siirtolaisuus, maan sisäinen muuttoliike ja muuttoliikkeen välillisesti aiheuttamat väestönmuutokset. Nettomuuton kohdistumisen oletetaan koko tarkasteluperiodin säilyvän vuoden 1999 kaltaisena. Muuttoliikkeen tason puolestaan oletetaan joko pysyvän vuoden 1999 suuruisena tai vaihtoehtoisesti pienenevän tästä kolmanneksella. Työssä kuvataan myös Tilastokeskuksen väestöennustetta ja sen ongelmia. Tulosten mukaan muuttoliikkeellä on merkittävä vaikutus alueiden väestökehitykseen. Tarkasteluperiodin aikana muuttotappioseutukunnista muuttovoittoseutukuntiin siirtyy lähes 170 000 henkeä. Eniten väestö kasvaa nykyisissä kasvukeskuksissa. Näissä, samoin kuin korkean syntyvyyden alueilla, väestörakenne pysyy nuorimpana. Valtaosassa seutukunnista väestö vähenee, pahimmillaan yli neljänneksellä nykyisestä. Heikoimmat väestökehitysnäkymät ovat alueilla, joilla sekä nettomuutto että luonnollinen väestönkasvu ovat negatiivisia. Näillä alueilla myös väestö vanhenee eniten.

Avainsanat: Väestö, ikärakenne, nettomuutto, seutukunta.

SATU NIVALAINEN.   2000.     EFFECT  OF  MIGRATION  ON  REGIONAL POPULATION, 2000 – 2010. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 36. 40 s. ISBN 952-5299-24-4, ISSN-1455-4623.

ABSTRACT This paper deals with the evolution of regional population during 2000-2010. Growth of population and changes in the age structure in all 85 sub-regional units are evaluated.  The evaluations are based on calculations which take into account natural population growth, immigration, internal migration as well as the indirect effects of internal migration on population. The direction of net-migration is assumed to remain similar to 1999. The level of net-migration between sub-regions is assumed to be either the same as in 1999 or one third smaller. Also the population forecast of Statistics Finland and its problems are described. The results show that migration has a substantial impact on the regional population structure. During the period considered, regions suffering from negative net-migration lose nearly 170 000 persons through internal migration. Population grows fastest in the currently fast growing regions. Also the age structure remains youngest in these regions, as well as in few regions with high fertility. Population growth is negative in most regions, and some of them lose over quarter of their present population. Regions with both negative net-migration and negative natural population growth suffer most. In these regions also the age structure becomes oldest.

Keywords: Population, age structure, net-migration, sub-regional unit