67. Monimuotoiset työurat ja työttömyysturva. Kannustaako työttömyysturva yrittäjyyteen?

PASI HOLM – MARITTA ONNELA. 2004. MONIMUOTOISET TYÖURAT JA TYÖTTÖMYYSTURVA. Kannustaako työttömyysturva yrittäjyyteen?  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 67. 38 s. ISBN 952-5299-73-2, ISSN1455-4623. 
 
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyysturvan määräytymistä sellaisissa monimuotoisissa työurissa, joissa palkkatyö, yrittäjyys ja työttömyys vuorottelevat. Monimuotoisten työurien työttömyysturvan vuorovaikutusta tarkastellaan sekä ihmisten toimeentulon että työllistymisen kannustimien näkökulmasta. Tutkimusaineistona hyödynnetään Tilastokeskuksen työssäkäyntirekisteristä muodostettua yksilötason seurantaaineistoa vuosilta 1996-2000. Aineisto kattaa eri rekistereistä kerättyjä tietoja noin 4,1 miljoonasta työikäiseen väestöön kuuluneesta henkilöstä. Monimutkaiset työttömyysturvasäännökset koskettavat vuosittain vain hyvin pientä joukkoa ihmisiä. Työttömyysturvasäännöksiä voitaisiin yksinkertaistaa lisäämättä juurikaan valtion työttömyysturvamenoja. Samalla ihmisten työttömyysturva  ja yrittäjäksi ryhtymisen kannustimet paranisivat.

Avainsanat: Työttömyysturva, monimuotoiset työurat, yrittäjyys  
 
PASI HOLM – MARITTA ONNELA. 2004. CHANGING WORKING CAREERS AND   UNEMPLOYMENT   INSURANCE.    Does  unemployment   insurance   encourage entrepreneurship?   Pellervo Economic Research Institute Working Papers n:o 67. 38 s. ISBN 952-5299-73-2, ISSN-1455-4623. 
 
Abstract: This study analyses the determination of the unemployment insurance in the case of changing working careers where employment, entrepreneurship and unemployment alternate. We focus on the social security aspects and on the economic incentives for employment and entrepreneurship. The individual panel data from 1996 to 2000 covering about 4,1 million persons are formed combining the different registers of  Statistics Finland. We show that many very complicated rules of the Finnish unemployment benefit system are applied only to a few persons annually. We could simplify many rules without any measurable cost to the government budget. This would also improve the social security and economic incentives for entrepreneurship at the same time.

Keywords: Unemployment insurance, Changing working careers, Entrepreneurship