150. Miten mitata ekosysteemipalveluita: olemassa olevat indikaattorit ja niiden kehittäminen Suomessa

Kniivilä, M., Arovuori, K., Auvinen, A.-P., Vihervaara, P., Haltia, E., Saastamoinen, O. ja Sievänen, T. 2013. Miten mitata ekosysteemipalveluita: olemassa olevat indikaattorit ja niiden kehittäminen Suomessa. PTT työpapereita 150. 68s. ISBN 978952-224-128-3 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf)

Tiivistelmä: Monet ekosysteemipalveluista ovat ihmiselle hyvin tärkeitä ja niiden tilaa ja käytön kestävyyttä on seurattava. Ajantasainen ja relevantti tieto on perusta kestävälle ja ennakoivalle politiikalle. Tällaisen tiedon järjestelmällinen kerääminen perustuu tavallisesti indikaattorien käyttöön. Tämän raportin tavoitteena on kartoittaa alustavasti miten kattavasti Suomessa nykyisin käytössä olevilla indikaattoreilla pystytään mittaamaan ekosysteemipalveluita sekä antaa suosituksia indikaattoreiden kehittämiselle. Tarkastelu tehdään erikseen metsä-, maatalous-, suo- ja sisävesiekosysteemeistä. Ekosysteemipalvelu -käsite on hyvin laaja ja jokaisesta ekosysteemipalvelusta voidaan mitata useita eri asioita. Se, mitä mitataan ja mitä indikaattoreita käytetään, riippuu tavoitteista ja tilanteesta. Tässä raportissa esitetyn alustavan selvityksen mukaan Suomessa tarvitaan nykyistä enemmän systemaattisesti seurattua tietoa erityisesti säätely- ja tukipalveluista ja osin myös kulttuuripalveluista. Vaikka tietoa on kaikkiaan runsaasti saatavilla, olemassa olevan tiedon perusteella ei suoraan saada vielä kokonaisvaltaista käsitystä ekosysteemipalveluiden tilasta. Indikaattoreita ja tiedonkeruuta on kehitettävä. Ekosysteemipalveluindikaattoreiden jatkokehityksessä olisi yksittäisten indikaattoreiden määrittelyn lisäksi myös luotava päätöksenteon tueksi yksinkertaistettuja malleja erilaisissa tilanteissa huomioon otettavista asioista.

Avainsanat: ekosysteemipalvelut, indikaattorit 
 
Kniivilä, M., Arovuori, K., Auvinen, A.-P., Vihervaara, P., Haltia, E., Saastamoinen, O. and Sievänen, T. 2013. How to measure ecosystem services: current indicators and their further development in Finland. PTT Working Papers 150.  68 p.

Abstract: Many ecosystem services are extremely important to human beings and the state of services and the sustainability of their use have to be monitored. Up-to-date and relevant data is a basis for sustainable and proactive policy. Collecting this kind of data is often based on the use of indicators. The aim of this report is to estimate preliminarily how well the indicators currently used in Finland measure ecosystem services and to make suggestions for the further development. Four different ecosystems are examined: forests, agroecosystems, peatlands and inland waters. The concept of ecosystem services is very wide and several issues can be measured of each service. What is measured and what kind of indicators are used, depends on the aims and context. According to this preliminary assessment more data in Finland is needed especially on regulating and supporting services and to some extent also on cultural services. Even if in Finland there are plenty of data available, by using the current data it is not possible to get a comprehensive understanding of the state of ecosystem services. Indicators and data collecting have to be further developed. In further development in addition to defining specific indicators it would be important to create also simple models on the issues to be considered in differing decision-making situations.

Keywords: Ecosystem services, indicators