15. Millaiset kunnat kriisissä?

MOISIO, ANTTI, 1998. MILLAISET KUNNAT KRIISISSÄ? Pellervon taloudel­lisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 15 (Helsinki joulukuu 1998). 37 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28A, 00180 Helsinki) ISBN 951-8950- 92-X, ISSN 1455-4623

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa tarkastellaan kuntien talousvaikeuksia keskeisten kuntatalouden mittareiden, vuosikatteen, vakavaraisuuden ja kassan riittävyyden avulla. Tunnuslukuja käyttäen määritetään erilaisia ongelmakuntajoukkoja. Lisäksi selvitetään, mitkä kuntien olosuhdetekijät vaikuttavat kyseisiin talouslukuihin.
Vuosikatteen, vakavaraisuuden ja kassan riittävyyden perusteella määritettyjen ongelmakuntien havaitaan olevan verotuloiltaan yleensä maan keskiarvon yläpuolella. Vaikeuksissa olevien kuntien ongelmat johtuvat siten tavallista suuremmista ongelmista palvelujen tuottamisessa. Kuntien vuosikatteeseen vaikuttaa välittömien taloudellisten selittäjien, veropohjan, valtionosuuksien ja nettomenojen lisäksi muuttoliike. Muuttolii­ke vaikuttaa siten, että sekä suuren muuttovoiton että suuren muuttotappion kunnissa vuosikate heikkenee.

Työssä tarkastellaan myös 59 henkilöstöään lomauttaneen tai lomautusvaroituksen antaneen kunnan taloustilannetta. Henkilöstöään lomauttavat kunnat osoittautuvat hei­koiksi veropohjaltaan, ja lisäksi niiden palvelurasitus on suuri, sillä näissä kunnissa on lähes kaksi työvoiman ulkopuolella olevaa tai työtöntä jokaista työllistä kohden. Lo­mautuksilla näyttäisi siten olevan mitattavissa oleva taloudellinen peruste.

Avainsanat: Kuntien talous, taloudelliset tunnusluvut, menoleikkaukset, muuttoliike.

MOISIO, ANTTI, 1998. WHICH MUNICIPALITIES ARE IN CRISIS? Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 15 (Helsinki December 1998). 3 7 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28A, 00180 Helsinki, Fin­land). ISBN 951-8950-92-X, ISSN 1455-4623

ABSTRACT: The paper examines economic problems of the Finnish municipalities using three economic measures, operating surplus, solidity and liquidity. Using these measures, the paper defines groups of municipalities in crisis.
The municipalities that were defined to be in economic crisis using operating surplus, sblidity and liquidity, have higher tax incomes than the municipalities on an average. This means that these municipalities have severe problems in providing servi­ces. Migration is discovered to have a concave effect on the operating surplus, so that a high positive net migration as well as a high negative net migration weakens the ope­rating surplus of the municipalities.

In addition, the paper looks at the economic situation of the 59 municipalities that have cut their expenditures by laying off employees or warning of doing so. The proba­bility of the municipality to !ay off is studied using a logit model. The municipalities that have laid off their employees have lower tax base than the municipalities on an average. In addition, these municipalities have higher public service needs than the ave­rage municipality, because of their exceptionally high rate of persons outside the labour force. In sum, layoffs appear to be linked to measurable economic difficulties.

Keywords: Local government, economic parameters, cuts on expenditures, migration