194. Metsien suojelun vaikutukset tuotantoon ja työllisyyteen. Alueellinen ja valtakunnallinen panos-tuotosanalyysi

MARKO MÄKI-HAKOLA – MIKKO TOROPAINEN. 2005. METSIEN SUOJELUN VAIKUTUKSET TUOTANTOON JA TYÖLLISYYTEEN – ALUEELLI-NEN JA VALTAKUNNALLINEN PANOS-TUOTOSANALYYSI. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 194. 127s. ISBN 952-5299-96-1 (NID), ISBN 952-5299-97-X (PDF), ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Metsien suojelu vaikuttaa yhteiskuntaan monin tavoin. Suojelulla on ekologisia tavoitteita, mutta esimerkiksi hakkuiden supistumisen vuoksi myös muita vaikutuksia. Suomessa on etsitty uusia mahdollisuuksia metsien suojeluun. Etelä-Suomessa kokeillaan parhaillaan metsänomistajan vapaaehtoisuuteen perustuvia uusia suojelun keinoja. Tutkimuksessa selvitetäänkin panos-tuotosanalyysillä uusien suojelun keinojen ja perinteisen, luonnonsuojelulain mukaisen metsien suojelun aiheuttamia vaikutuksia tuotantoon, työllisyyteen sekä arvonlisäykseen Suomessa ja viiden metsäkeskuksen alueella. Tulosten mukaan metsänomistajan vapaaehtoisuuteen perustuva metsien suojelu aiheuttaa pienempiä talous- ja työllisyysvaikutuksia kuin perinteinen metsien suojelu. Vaikutuksen suuruus on lisäksi riippuvaista esimerkiksi suojelun laajuudesta, mahdollisuudesta korvata supistuvaa puun tarjontaa tuontipuulla sekä suojelun lähtötasosta. Tutkimusmenetelmässä on käytetty paljon erilaisia oletuksia ja arvioita. Tämän vuoksi tuloksiin tulee suhtautua tietyllä varovaisuudella. Tutkimus tarjoaa joka tapauksessa uutta tietoa metsien suojelun vaikutuksista koko maassa ja eri alueilla.

Avainsanat: Metsien suojelu, aluetalous, vapaaehtoiset suojelun keinot, panos-tuotosanalyysi

MARKO MÄKI-HAKOLA – MIKKO TOROPAINEN. 2005. ECONOMIC AND SOCIAL IMPACTS OF FOREST NATURE CONSERVATION – REGIONAL AND NATIONAL INPUT-OUTPUT ANALYSES. Pellervo Economic Research Institute No. 194. 127 p. ISBN 952-5299-96-1 (NID), ISBN 952-5299-97-X, ISSN 1456-3215.

Abstract: Forest conservation has many influences. Besides ecological objectives conservation has also other effects. In Finland new forest conservation instruments have been developed. Conservation based on forest owners’ voluntariness is in experimental use in Southern Finland. The purpose of this study is to evaluate by different scenarios how an increase in forest conservation may influence production, employment and the total value added in Finland as a whole and in the areas of five forestry centers. The study method is input-output analysis. The results show that the economic and employment effects of forest conservation may be considerably lower if voluntary-based conservation instruments are used. The effects of forest conservation depend also on the extent of forest conservation, the possibility to use imported roundwood and the share of conserved forests prior to the forest conservation increase. The results must be taken with some caution, because the results are subject to various assumptions. However, this study offers new, closely argued information about the effects that forest conservation may cause.

Keywords: Forest conservation, regional economy, voluntary-based conservation, input-output analysis